suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 30 - April - 2005           Suri Magazine no. 43 Met in deze uitgave:

SOZAVO wil hulpverlening herzien
Stijging premies zorgt voor winst bij Assuria
Ogen van schoolkinderen gescreend door Lions
UPS/DOE biedt excuses aan voor rassenhaat
Voorzitters van het parlement herdacht in fotogalerij
Surinaamse Brouwerij maakt niet alleen lekker bier
Omvallende boom zorgt voor overlast
Nu electriciteit in Gamalan
Eerste massameeting politieke combinatie Nieuw Front
Indien goedgekeurd zal Suriname Kyoto-protocol ratificeren
Eddy Bruma postuum onderscheiden
Politie zet nieuw wapen in
Jules Ajodhia krijgt oproepingskaart
E.B.S.-vakbond niet blij met gang rechter
NARG wil naamsverandering en AOV verhoogd
Kick Off presentatie ICT Netwerk
Aanbieding Verslag seminar van DNA
Kinderen worden gratis gevaccineerd
Scholen Paramaribo-Noord krijgen computer en inbindmachine
Boom geplant ter afsluiting Kinderboekenfestival
Informatie over SOI'S meer dan noodzakelijk
Quota International donaties
De Agenda
S 77
De wisselkoersen
Onze excuses voor de vermelding van de verkeerde datum in de nieuwsbrief van verleden week. In totaal hebben wij welgeteld 12.556 attente reacties mogen ontvangen uit alle delen van de wereld. Onze hartelijke dank daarvoor. Het samenstellen blijft mensenwerk en uw steun en reacties daarbij zijn onontbeerlijk.SOZAVO wil hulpverlening herzien

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de IDB, hebben een overeenkomst getekend. De IDB zal het ministerie technische assistentie verlenen bij het uitvoeren van projecten. Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft namelijk hulp nodig om haar mogelijkheden bij het verstrekken van Sociale voorzieningen te evalueren. Nagegaan zal worden of de hulp die het ministerie biedt, efficient en effectief is voor de doelgroepen. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de administratieve capaciteit op het ministerie. Beide evaluaties moeten resulteren in een rapport: "Herzieningsstrategie ten aanzien van Sociale voorzieningen." Het door de IDB gefinancierd project kost $149.500,-Stijging premies zorgt voor winst bij Assuria

De verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. heeft haar jaarverslag 2004 gepresenteerd aan de pers. Hoofddirecteur Stephen Smith zegt, dat het boekjaar 2004 een goede is geweest voor het bedrijf. De winst vůůr aftrek van belastingen is ten opzichte van 2003 gestegen met 77 %. De goede macro- economische stabiliteit zouden volgens Smith, condities hebben geschapen om goed te presteren. Assuria doet behalve aan verzekeringen ook aan beleggingen en is ook nog hoofdaandeelhouder van De Surinaamsche Bank N.V. met 49 % van het aandelenpakket. Uit het jaarverslag blijkt dat de belangrijkste bijdragen aan de winst zijn gehaald uit verzekeringen die zijn afgesloten.

Met name schade- leven- en medische verzekeringen. Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de stijging van de premies met 15 %. Ook de Surinaamse effectenbeurs waar Assuria initiatiefnemer van is, heeft de onderneming winst geleverd. Smith zei ook dat met een eigen vermogen van SRD. 34 miljoen, Assuria het grootste verzekeringsconcern is in Suriname. Aan de aandeelhouders zal een dividend van nominaal SRD 0.24 worden uitgekeerd per aandeel van SRD 0.01.Ogen van schoolkinderen gescreend door Lions

Lions Club West is van start gegaan met haar Eye Screening project. Het project is voor Lions zeer belangrijk omdat zij weten dat, goed zicht kan leiden tot betere prestaties en iedereen daar recht op heeft. De slogan voor dit project is "We luku skoro pikin ai, sondro fu den pai" Het project zal slechtziende kinderen van alle lagere scholen en wel leerlingen vanaf de derde- tot de zesde klas de mogelijkheid bieden om aan een gezondheidsbril te komen.

Het gaat om 600 lagere scholen in Suriname. De leerlingen van de O.S. Latour 1 kregen een visustest,waarmee de gezichtsscherpte kan worden gemeten. Na zo'n test kan de leerling die slecht ziet door verwezen worden voor een oogmeting. Het project geniet ondersteuning van Optiek Ninon die een bijdrage van 50 procent zal leveren voor het aanschaffen van een bril en ook zal zij voor de technische bijstand zorgen. Alle bijkomende kosten zullen door de Lions Club worden gefinancierd met behulp van het bedrijfsleven.UPS/DOE biedt excuses aan voor rassenhaat

Vice-president Jules Ajodhia maakte tijdens zijn ontmoeting met de pers er melding van dat hij een programma had beluisterd, waarbij Surinamers werden aangezet tot rassenhaat. Hieromtrent kwam ook de minister van Tranport, Communicatie en Toerisme, Guno Castelen aan het woord. Hij zei dat er vergunningsvoorwaarden zijn en dat de mediahuizen zich daaraan moeten houden.

In een door haar uitgegeven persbericht heeft UPS/DOE de kwetsende uitspraak gedaan door een aanhanger van UPS tijdens een radio-uitzending. De organisatie verontschuldigt zich naar personen die door de gedane uitspraken gekwetst zijn of zich gekwetst voelen. De combinatie UPS/DOE heeft naar aanleiding van de melding van de vice-president onderzoek verricht.

Het is de leiding van de combinatie niet gelukt om een bandje over de bewuste uitzending in bezit te krijgen om zelf een oordeel te kunnen vellen over de uitzending. UPS/DOE benadrukt dat zij duidelijk een campagnecode heeft afgesproken met alle lijsttrekkers en kandidaten en dat er gepaste maatregelen zullen worden getroffen tegen hen die zich niet hieraan houden.NOG

24 dagen

www.verkiezingensuriname.comVoorzitters van het parlement herdacht in fotogalerij

niba - niba suri magazine      De Nationale Assemblee heeft een fotogalerij opengesteld. Hierin zijn foto's uitgestald van voorzitters van 1949 tot heden. Voorzitters van het hoogste College van Staat. Het vastleggen van de voorzitters van het parlement op een visuele wijze, zoals internationaal gangbaar is, is een idee dat reeds lang heeft bestaan bij de griffie van het vertegenwoordigend lichaam.
Harriette Frankenland vertrekt op 9 mei naar Nederland om archiefmateriaal op te halen waaronder foto's van andere vooraanstaande personen uit onze koloniale geschiedenis. Met deze fotogalerij wil de Nationale Assemblee symbolisch blijk van waardering geven aan de gewezen voorzitters c.q. de zittende voorzitter voor het harde werk dat genoegzaam werd verricht.

De lijst met namen van de voorzitters vanaf 1866-1949 werd ook onthuld. De onthulling vond plaats door de Voorzitter van De Nationale Assemblee in aanwezigheid de Vice-Voorzitter, leden van de huishoudelijke commissie van De Nationale Assemblee, overige leden, de griffier en de substituut griffier, genodigden, stafmedewerkers van de griffie en de pers.

De Voorzitter van De Nationale Assemblee zei in zijn toespraak dat er getracht is om middels de fotogalerij invulling te geven aan het feit dat wij de leiders van het parlement waarderen. Het gaat in deze niet om de politieke kleur van de voorzitters of wie de presidenten waren tijdens hun zittingsperiode maar om wie ze zijn. Wie belangstelling heeft voor dat gedeelte zal de geschiedenis moeten opslaan, aldus de voorzitter, echter was dat niet relevant bij de onthulling. Het verleden moet ons binden en dat zal leiden tot verdere natievorming.Surinaamse Brouwerij maakt niet alleen lekker bier

niba - niba suri magazine      De Surinaamse Brouwerij N.V. heeft een voetpad aangelegd in de Slangenhoutstraat. Met de aanleg van dit voetpad wil het bedrijf een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid van voetgangers, onder wie schoolgaande kinderen en buurtbewoners. Het voetpad is inmiddels officieel overgedragen aan buurtbewoners van Saron en omgeving.
Deze veilige loopstrook is aangelegd in een onoverzichtelijke en voor voetgangers gevaarlijke bocht. Het is geheel betegeld over een lengte van 130 m en is te herkennen aan de wit-rode afbakeningspalen.
Hierdoor is het duidelijk zichtbaar voor het verkeer dat gebruik maakt van de Slangenhoutstraat. Bij de uitvoering van het project werd ondersteuning verkregen van het ministerie van Openbare Werken en van de districtscommissaris Noord-Oost.

De Surinaamse Brouwerij N.V. viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Als onderdeel hiervan heeft het bedrijf extra ruimte gecreŽerd in zijn jaarlijks budget voor sociale sponsoring, om wat terug te doen voor de gemeenschap. Het bedrijf wil daarbij werken aan de uitvoering van projecten op het vlak van milieu, gezondheid en aan verbetering van het leefklimaat van de buurt.Omvallende boom zorgt voor overlast

Een spanningsmast van de Energie Bedrijven Suriname werd de afgelopen week beschadigd door een omvallende boom. Dit gebeurde te Zorg en Hoop in de omgeving van de Zinniastraat. De EBS heeft intussen de spanningslijnen die vernield waren, hersteld. Om dit soort calamiteiten te voorkomen, zou een bomendokter regelmatig de staat van bomen langs de openbare weg moeten controleren.Nu electriciteit in Gamalan

Te Gamalan in het district Saramacca, is de eerste paal geheid om 121 huizen in dat gebied te kunnen voorzien van electriciteit. Het project wordt voor 95 % gefinancierd door het Community Development Fund Suriname (CDFS). De belanghebbenden hebben de resterende 5 % bijeen gebracht. De kosten van het project bedragen $ 67.000. Het CDFS is een armoede bestrijdingsprogramma van de overheid, die reeds twee en een half jaar operationeel is.

Minister Franco Demon onder wiens verantwoordelijkheid energie nog resorteert, onderstreepte het belang van zulke projecten. Hij zei dat het beschikken over electriciteit niet alleen betekent dat men het licht kan aanmaken wanneer het donker is.Vice president Ajodhia sprak over een byzondere dag voor Saramacca. Hij zei dat de regering het verzorgen van alle Surinamers, hoog in haar banier voert. Met name het verbeteren van het woon-, werk- en leef klimaat. De vice-president en minister Franco Demon hebben vanmiddag ook te Pomona en Josi Kreek electrificatie projecten van start doen gaan.Eerste massameeting politieke combinatie Nieuw Front

De politieke combinatie Nieuw Front voor Ontwikkeling en Democratie heeft in Saramacca de eerste massameeting gehouden. In het centrum van Groningen kwamen enige duizenden aanhangers bijeen om te luisteren wat de frontleiders vertelden over het beleid van de afgelopen 5 jaar. De massameetings van het Front vormen het sluitstuk van de propagandakaravaan voor de verkiezingen van 25 mei. Met muziek van de Wim Bakker Band werden de Frontleiders gisteravond aangekondigd.

Het mag volgens Siegfried Gilds van de Surinaamse Partij van de Arbeid nooit meer het geval zijn dat de economie van Suriname kapot gemaakt wordt door avonturiers. Paul Somohardjo van Pertjajah Luhur legde de aanhang uit dat in het district Saramacca de Frontcombinatie verzekerd is van de overwinning. De voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Ronald Venetiaan, zei dat er in de afgelopen 5 jaar hard gewerkt is. Dit harde werken was noodzakelijk. In Saramacca is enorm veel tegenwerking ondervonden om het bacovenbedrijf in het district overeind te houden. De VHP-voorzitter, Ramdien Sardjoe, zei in zijn toespraak dat de Nieuw Front-combinatie gelooft in God. Het hoofddoel van de strijd bij deze verkiezingen is dat het volk van Suriname zal moeten kiezen tussen het goede en het kwade. Met het Front in deze verkiezingsstrijd is het gemakkelijk om te kiezen, want deze combinatie vertegenwoordigt het goede. Woorden van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, de VHP.Indien goedgekeurd zal Suriname Kyoto-protocol ratificeren

Het beleidsdocument inzake het Kyoto-protocol is dinsdag door de voorzitter van de Klimaatscommissie, Margreth Kerkhofs-Zerp, overhandigd aan de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Minister Clifford Marica zei bij het in ontvangst nemen, dat het Kyoto-protocol een belangrijk instituut is om veranderingen in het klimaat tegen te gaan. Met assistentie van de UNDP werd indertijd een "policy"-document opgesteld.

Dit document werd toen aangepast door een consultant, "Asia Carbon International". De consultant heeft ernaartoe gewerkt de voordelen voor Suriname bij het ratificeren van het Kyoto-protocol exact aan te geven. Het beleidsdocument zal eerst door De Nationale Assemblee moeten worden beoordeeld. Indien het wordt goedgekeurd, zal Suriname het Kyoto-protocol ratificeren.Eddy Bruma postuum onderscheiden

niba - niba suri magazine      De jurist Eddy Bruma, nu wijlen, is het afgelopen weekend postuum onderscheiden. Deze erkenning werd hem toegekend door de Stichting 1 juli Keti Koti. Ten huize van Helen Bruma, weduwe van mr. Eddy Bruma, werd de onderscheiding overhandigd. Mevrouw Bruma nam een oorkonde en een plaquette in ontvangst.
Rudie Bottse, voorzitter van Stichting 1 juli Keti Koti, zei bij die gelegenheid dat op 2 januari, de Dag van de Zwarte Beschaving, besloten was tot de toekenning van deze onderscheiding, maar dat de uitreiking daarvan
vertraagd was door het overlijden van Marius Ment, de toenmalige voorzitter van de stichting. In zijn toespraak memoreerde Bottse de vele verdiensten van Bruma voor land en volk van Suriname. Hij wees vooral op de inzet van Bruma voor de erkenning en waardering van de culturele identiteit van het Surinaamse volk. De aanwezigen gingen verder in op zijn verdiensten voor de Surinaamse bewustwording die onder meer uiteindelijk ook leidde tot de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Benadrukt werd dat het werk van Bruma nog niet voltooid is en dat de opdracht tot verdergaande nationale ontplooiing moet worden doorgegeven aan de jongere generatie. Gezien de vele verdiensten van wijlen Eddy Bruma ziet de organisatie graag dat een plein, straat of instituut naar hem wordt vernoemd.Politie zet nieuw wapen in

Het Korps Politie Suriname is deze week gestart met het trainen van tien wijkmanagers. Deze managers zullen na afronding van de training, die twee weken zal duren, in tien wijken in Paramaribo en omgeving worden ingezet. De politie kan het veiligheidsprobleem echter niet alleen oplossen en vindt dat de samenwerking met andere actoren binnen de gemeenschap van eminent belang is. Met dit project wil de korpsleiding de politie dichter bij de gemeenschap brengen en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan een leefbare omgeving, waarin mensen zich veilig voelen. Het ligt in de bedoeling om een intensievere vervolgtraining later in het jaar aan deze groep politiefunctionarissen te geven. Ook een stageperiode in het buitenland staat op het programma. De gemeenschap zal de komende periode meer geÔnformeerd worden over dit project.Jules Ajodhia krijgt oproepingskaart

De districtcommissaris van Wanica, Ramdjes Soekhramsingh, heeft vandaag het startsein gegeven voor de verspreiding van oproepingskaarten in zijn district. Dit gebeurde door de eerste kaarten uit dat district uit te reiken aan vice-president Jules Ajodhia en zijn echtgenote, die in Wanica wonen. Mede namens zijn vrouw dankte Ajodhia en wenste de ambtenaren veel succes toe bij hun werkzaamheden.

Hij meent dat de veldwerkers problemen zullen ondervinden bij het uitdelen van oproepkaarten. De vice-president zegde de ambtenaren alle steun toe van de regering. Hij deed ook een oproep aan kiesgerechtigden om te voldoen aan hun burgerplicht en te gaan stemmen. Na alle formaliteiten ten huize van de familie Ajodhia te hebben afgehandeld, gingen de medewerkers van het commissariaat Wanica op weg, om alle kiesgerechtigden van Wanica van hun oproepingskaart te voorzien.E.B.S.-vakbond niet blij met gang rechter

Het werk bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is door alle werknemers hervat. De directie van het bedrijf spande een kort geding aan waarmee zij de vakbond wilde dwingen om de actie te beŽindigen. Het personeel van de EBS ging uit ontevredenheid over het uitblijven van een periodieke verhoging over tot sluiting.

EBS president-directeur Oemar Chiragally deelde eerder mede dat het aanbod van het bedrijf niet door de vakbond werd aanvaard. De rechter gelastte comparitie van partijen, en de partijen kwamen zondag omstreeks 3 uur tot overeenstemming. De volgende dag werden de leden ingelicht door de leiding van de vakbond, waarna die wederom de werkzaamheden hervatten.

Sonny Chotkhan, voorzitter van de E.B.S.-vakbond, zegt dat de gang naar de rechter, door de vakbond wordt gezien als een dieptepunt in de relatie met de E.B.S.-leiding. De vakbond had liever gezien dat het geschil niet voor de rechter was beslecht. Conform afspraken is een nieuwe CAO-ronde bij de EBS begonnen. Vakbondsleider Chotkhan ziet deze besprekingen, positief tegemoet.NARG wil naamsverandering en AOV verhoogd

Minister Samuel Pawironadi van SoZaVo kreeg uit handen van mw. Mac Nack, voorzitter van de commissie "Mensen met een handicap", het beleidsdocument uitgereikt. In samenspraak met de minister zal het proces moeten worden begeleid. Zo zal de minister regelmatig op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken, welke hij dan kan voorleggen aan de Raad van Ministers. Het actieplan moet verder uitgewerkt worden in een stappenplan.

Verder wordt aangegeven dat men een naamsverandering wil doorvoeren, omdat de commissie niet langer de NARG, Nationale Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid, als naam wil hanteren. In plaats daarvan zou het aangeduid moeten worden als "Beleid mensen met een handicap". De minister gaf aan dat ten aanzien van de naamsverandering er een raadsvoorstel gemaakt zal worden.

Verder deed hij een verzoek aan de commissie naar aanleiding van de wetsvoorzieningen en een wetsvoorstel, "Mensen met een handicap", om deze groep te classificeren. Dit om op basis van de classificatie de uitkeringen en de frequentie van uitbetaling aan te passen.

Surinaamse burgers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en AOV ontvangen, krijgen per 1 april 2005 25 Surinaamse dollar extra op hun uitkering uitbetaald. Zo'n 41.000 clienten zullen vanaf deze week maandelijks een bedrag van SRD 175 ontvangen. Over de AOV zal geen belasting worden geheven.Kick Off presentatie ICT Netwerk

Afgelopen week vond er een kick off presentatie plaats door i-Frontier Information Technology. Dit werd gehouden in verband met het uitvoeren van het IDB project welke gaande is bij De Nationale Assemblee. Er zal namelijk een netwerk systeem worden aangelegd waarbij er met diverse factoren rekening gehouden zal moeten worden zoals de architectuur van het gebouw en de beveiliging van het systeem.

niba - niba suri magazine

De presentatie werd gehouden door de heren Achmed Neyhorst, Michel Akrum en Henk Asgarali. Het project is een samenwerking tussen de bedrijven i-Frontier, UCC, Gabit en Fasttrain Consultancy.De parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe gaf aan dat dit project even als andere projecten van De Nationale Assemblee zeer belangrijk is voor de garantie van veiligheid en efficiency van de gegevens van het parlement. Het heel project beslaat een totaal bedrag van ongeveer $160.000,= en zal binnen 6 maanden worden afgerond. Hij sprak de hoop uit dat het team een vruchtbare periode tegemoet zal gaan en dat er heel gauw tastbare resultaten te zien zullen zijn.Aanbieding Verslag seminar van DNA

niba - niba suri magazine      De Nationale Assemblee organiseerde in samenwerking met het FHR Lim A Po Institute for Social Studies en met financiŽle ondersteuning van de UNDP, een seminar.

Het thema van dit seminar was: "Wat is de ruimte voor Suriname in een wereld van verhevigde concurrentie?"
De directeur van het FHR Lim A Po Institute for Social Studies, mr. Hans Lim A Po heeft op donderdag 28 april j.l. het verslag aangeboden aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee.

De heer Lim a Po stelde voor om een traditie te maken van het organiseren van seminars over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.De Voorzitter van De Nationale Assemblee was de heer Lim A Po dankbaar voor zijn inzet en zijn motivatie. Ook anderen die hebben meegewerkt aan het welslagen van dit seminar van De Nationale Assemblee dankte hij.Kinderen worden gratis gevaccineerd

De BMR-vaccinatiecampagne van de Pan American Health Organisation is van start gegaan. Dit als onderdeel van een vaccinatieweek in alle Amerikaanse landen en het Caribische gebied. In Suriname zal geprobeerd worden om 40.000 kinderen in te enten tegen bof, mazelen en rubella, afgekort BMR. De vaccinatie zal in de kuststreek gebeuren op RGD-poliklinieken en in het binnenland ligt de organisatie in handen van de Medische Zending.

Ouders zijn tussen zeven uur 's morgens en zes uur 's middags in de gelegenheid kosteloos hun kinderen te laten vaccineren. De PAHO wil dat gebrek aan geld geen reden mag zijn kinderen niet te vaccineren. Gezondheidswerkers, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers op het westelijk halfrond zijn gemobiliseerd om kinderen te vaccineren en de voordelen hiervan te promoten.Scholen Paramaribo-Noord krijgen computer en inbindmachine

Basisscholen in Paramaribo-Noord ontvingen afgelopen weekend een computer en een inbindmachine met ringen voor hun school. Het is de bedoeling dat de scholen hiermee voortaan hun administratie verwerken en met elkaar gaan netwerken. De ressortraad Blauwgrond overhandigde de computers aan de verschillende scholen. Deze zijn een schenking van de gemeente Kortenberg, BelgiŽ. Eerder ontving elke school al een kopieermachine, bedoeld om lesboeken te vermenigvuldigen zodat het tekort aan schoolmateriaal opgevangen kan worden.

Bij de overhandiging van het materiaal sprak de voorzitter van de ressortraad Blauwgrond, Lydia Nok, de aanwezigen toe. De scholen zijn ingenomen met het gebaar van de ressortraad Blauwgrond. Namens een vertegenwoordiger van de Nabawischool, Sue Kartopawiro, werd dan ook een woord van dank uitgesproken. Van de ressortraad vernamen wij dat dit de laatste activiteit was voor deze periode. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft ressortraad Blauwgrond verschillende activiteiten ontplooid.

De raad kijkt terug op een vruchtbare periode, waarin hij verschillende lezingen hield, activiteiten voor jongeren en kerstvieringen voor seniore burgers organiseerde. De ressortraad Blauwgrond heeft zijn periode afgesloten, maar de stedenband met Kortenberg zal blijven bestaan. Het computercentrum dat tot stand kwam, zal verder begeleid worden door stichting Kort en Blauw.Boom geplant ter afsluiting Kinderboekenfestival

Het was een indrukwekkend slot van niet alleen het Kinderboekenfestival in het district Nickerie, maar ook van de in februari en maart gehouden kinderboekenfestivals respectievelijk in Paramaribo en in het district Marowijne, met als thema milieu.

Het Kinderboekenfestival 2005 werd op Aardedag, vrijdag 22 april 2005, met het planten van een boom in Nieuw Nickerie afgesloten. De boom werd geplant door de districtscommissaris van Nickerie, de heer H. Ramnewash en de kampioenen van het Kinderboekenfestival Nickerie in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, die de hoofdsponsor van het KBF Nickerie was. Mevrouw Sandra Ammersingh, die namens de Nederlandse ambassadeur de aanwezigen toesprak, was speciaal voor de afsluitingsceremonie naar Nickerie gereisd.

Omstreeks 11.30 uur vertrok een stoet waarin de kampioenen van het KBF Nickerie, waaronder twee leerlingen van de OS Totness in het district Coronie, de mascotte van het KBF 2005, de Boekie Woekieboom, de gasten van de Nederlandse ambassade, deelnemende leerlingen, leerkrachten, bezoekers, standhouders, medewerkers en vrijwilligers van uit het festivalterrein Bikini aan de Waterloostraat naar het plein voor het districtscommissariaat.

De stoet werd begeleid door een soundtruck die afwisselend de muziek van het themalied "Sranan is een gezegend land" en het KBF-lied in de straten van Nickerie liet galmen. Op het plein aangekomen, was er een korte plechtigheid, waarin Christina Bauman van de St. Claraschool, gekleed als Moeder Aarde, zich presenteerde en Simone Goodett van de OS II Nickerie haar zelfgeschreven gedicht "Gron Mama" voordroeg.

Na korte toespraken van mevrouw Linda Asin, bestuurslid van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, de vertegenwoordiger van de ambassadeur van Nederland, mevrouw Sandra Ammersingh en de burgervader van Nickerie, werd door de regisseur van het KBF, de heer Guno Meye, een herdenkingsbord onthuld en bij de geplante boom geplaatst. Met de slogan "Waar je woont, of waar je komt, houd de aarde steeds gezond" werd de slotceremonie op het plein afgesloten, waarna delegatie van de ambassade naar Paramaribo terugreisde.Informatie over SOI'S meer dan noodzakelijk

Het Jeugd Rode Kruis heeft op zaterdag 16 april in het Volkstheater Nickerie een wervelende fundraisingshow over hun "Together We Can" peer-education training in samenwerking met PepSur en de dansgroep Most Wanted gegeven. De training is bedoeld om jongeren bewuste keuzes te leren maken voor een gezonde levensstijl, en vooral hoe ze zich moeten beschermen tegen SOI's (Seksueel Overdraagbare Infecties).

Verder krijgen ze exacte informatie over de verschillende SOI's, en effectieve overdrachtsmethoden die ze kunnen gebruiken bij het overdragen van kennis aan leeftijdgenoten. Eerder was op 8 april in Thalia een show gegeven waarbij first lady mevrouw Liesbeth Venetiaan en de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Marsha Barnes en andere notabelen aanwezig waren. Dit deel van het het project is gefinancierd door het US Embassy Fund for HIV/Aids.

De show is bedoeld om jongeren op een luchtige en creatieve wijze bewust te maken van de ernst van de stijging van het aantal geÔnfecteerden met SOI's. Zo worden seksualiteit, het assertief zijn (zelfverzekerd zijn), relaties ("het uitlopen"), communicatie binnen relaties en SOI's nadrukkelijk zichtbaar gemaakt. Veel jongeren denken dat ze alles weten over deze materie, echter blijkt in de praktijk nog veel onbekendheid hierover te bestaan. De informatie dringt nog niet goed genoeg door.Quota International donaties

Quota International of Suriname heeft in het Lalla Rookh-gebouw traditiegetrouw 21 sociale instellingen bedacht voor een totaal bedrag van USD 25.000. Dit ter gelegenheid van de 8ste verjaardag van Quota International of Suriname, een serviceclub bestaande uit 32 professioneel werkende vrouwen. Het bedrag van USD 25.000 heeft Quota International of Suriname zelf bijeengebracht door de bekende jaarlijkse Men Cook Out.

Tijdens een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje zijn aan verschillende doelgroepen, variŽrend van pasgeborenen tot seniore burgers, symbolisch de cheques uitgereikt. Als blijk van waardering voor de jarenlange inzet van alle werkers in de sociale instellingen, heeft Quota voor de vertegenwoordigers van de 21 instellingen de avond opgeluisterd door een muzikaal optreden met prachtig gitaarspel en zang. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 40.053

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Computerfout ?

niba - niba suri magazine

Een boze vrouw te Hanna's Lust laat de oproepkaart zien van haar overleden zoontje van twee jaar, om te gaan stemmen bij de verkiezing van 25 mei.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAniba - niba suri magazine


Politie start verkeerscontrole

De politie is gestart met een verscherpte verkeerscontrole op voornamelijk lijnbusbestuurders. Deze verscherpte actie wordt gedaan op speciaal verzoek van bezorgde burgers die het rijgedrag van de lijnbusbestuurders ten stelligste afkeuren, omdat zij het leven van henzelf, maar meer nog het leven van derden in gevaar brengen. De actie is gestart op de Indira Gandhiweg en zal zich uitbreiden naar andere gebieden in de stad en randstad.

Het wordt hoog tijd dat de lijnbusbestuurders inzien dat men er niets op tegen heeft dat zij hun brood verdienen, maar dat zij meer fatsoen aan de dag moeten leggen.

De busbestuurders moeten rekening houden met mensenlevens die steeds te betreuren vallen, waarbij zij spijt betuigen als het leed al geleden is. Als gevolg van het onverantwoorde rijgedrag van bestuurders zijn er vele slachtoffers met zwaar lichamelijk letsel of blijvende invaliditeit.300 kilo cocaÔne in beslag genomen

Na gedegen voorbereiding en observatie gelukte het de politie om een drugsopslagplaats in beeld te brengen. Die plaats bleek een woning te zijn aan de Meteoorstraat te Paramaribo.

Op 22 april omstreeks 23.00 uur, verrichtte het Arrestatieteam, samen met de Narcoticabrigade, een inval in de woning, waar ongeveer 300 kilogram cocaÔne werd aangetroffen, alsook een hoeveelheid jachtpatronen en andere scherpe munitie en enkele handgranaten. In de woning bevonden zich twee mannen, de 35-jarige M.C. en de 27-jarige J.A., die werden aangehouden. De cocaÔne, munitie, handgranaten en ook een personenauto werden door justitie in beslag genomen.

Drie aangehouden in Nickerie

De politie in het district Nickerie heeft op dinsdag 26 april het ontzielde lichaam van de 22-jarige Prewien Raghoenath te Achterdam/van Pettenpolder, in de omgeving van een rijstpellerij, gekneveld aangetroffen.

Het hoofd en het gelaat van Raghoenath waren volledig afgeplakt, terwijl beide polsen waren doorgesneden. De hals van het slachtoffer vertoonde ook een snijwond. Uit onderzoek bleek dat de man 3 tot 4 uur tevoren waarschijnlijk elders om het leven is gebracht. Er zijn drie verdachten in verband met deze gruwelijke moord aangehouden. Over het motief van de moord is nog niets bekend.Gewelddadige bende aangehouden

Het Arrestatieteam (A.T.) heeft na een gedegen voorbereiding en observatie in het weekeinde van 22 april een bende opgerold. Deze bende hield zich bezig met gewelddadige berovingen in en rond Paramaribo, alsook in het district Wanica.

Een bendelid, alias Srieba, werd tijdens zijn verjaardagsfeestje, samen met familieleden en kennissen, op vrijdag 22 april door het AT verrast en aangehouden.

De verdachte had voor zijn feestje twee muziekformaties ingehuurd. Zijn vriendin, die lid bleek te zijn van een gewapende macht, werd ook aangehouden en in verzekering gesteld. Er zijn volledige bekentenissen afgelegd, waarbij een groot aantal berovingen, gepleegd door deze bende, bekend is geworden. Met de aanhouding hoopt de politie meerdere zaken te kunnen oplossen.Tweede overvaller aangehouden

In een zaak waarbij vier gewapende mannen een overval op 14 april in een supermarkt aan de Gompertsstraat hadden gepleegd, is een tweede verdachte aangehouden. Drie mannen stapten op die dag de supermarkt binnen, terwijl een vierde in een bordeaux- of donkerrode personenauto bleef wachten. Na de overval reden ze in de richting van de Schimmelpenninckstraat, achternagezeten door de politie.

Er vond daarbij een schotenwisseling plaats tussen de rovers en de politie, waarbij een van de rovers geraakt werd door vermoedelijk een kogel uit een politiewapen. Deze verdachte, die de valse naam Ivan Liverpool had opgegeven, liet bij aankomst in het ziekenhuis het leven.

Uit onderzoek is gebleken dat hij in werkelijkheid Dwayne Bobsimple was.

Een tweede man is naderhand aangehouden en in verzekering gesteld. Het voertuig waarmee de beroving gepleegd was, werd bij hun vlucht achtergelaten. De rest van de bende wordt opgespoord.Rover door bewoner gekapt

Een rover die samen met zijn comparant op 23 april voor de tweede keer de woning van een familie op het Wintiewaaiproject was binnengedrongen, is door een van de bewoners aan het hoofd gekapt.

De eerste keer, in de avond van 22 april, hebben de rovers getracht de woning te forceren. Ze werden op tijd ontdekt door de bewoners, waarop ongeveer een uur later, in de vroege ochtend van 23 april, de familie wederom bezoek kreeg van de rovers.

Dit keer hadden zij een jachtgeweer met afgezaagde loop en een vuistvuurwapen bij zich. Een van hen loste twee schoten, gericht op een van de bewoners. De schoten troffen geen doel. In alle haast werden enkele goederen, onder bedreiging met de wapens, uit de woning weggenomen, waarna ze op de vlucht sloegen.

Twee huisgenoten zetten de achtervolging in. Op enig moment werd een van de daders op een schoolterrein te Wintiewaai ontdekt. In een schermutseling werd deze rover tegen het hoofd gekapt door een van de achtervolgende huisgenoten.

De gekapte werd in allerijl per ambulance vervoerd naar de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo, alwaar hij voor behandeling werd opgenomen. Naar de tweede verdachte wordt gezocht.Vijf vuurwapens in onderzoek

Het onderzoek in de zaak waarbij de afgelopen week Stephen Stift werd doodgeschoten, heeft tot inbeslagneming van vijf vuurwapens met scherpe patronen geresulteerd. Inmiddels heeft de recherche in totaal vijf mannen, te weten: Steven B. (25 jaar), Steven R. (27), Rohitas S. (22), Dean D. (19) en Wensley P. (23 jaar) aangehouden.

Verder is uit het nog lopende onderzoek naar voren gekomen dat Stift samen met Steven B. en Steven R. wapens zou ruilen of kopen bij de groep van Rohitas S., Dean D. en Wensley P. De groep van Stift was echter van plan om de wapens van de andere groep af te pakken.

Beide groepen hadden vuurwapens bij zich. De zaak liep uit de hand, waarbij over en weer werd geschoten.

Stephen Stift werd daarbij in zijn borst geraakt en Dean D. in zijn rechteronderbeen. Steven B. bracht hierna Stift naar het Academisch Ziekenhuis, waar laatstgenoemde kwam te overlijden. Dean D. ligt ter verpleging is in het ziekenhuis. Het onderzoek duurt voort.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 2 mei kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview van Arlette Codfried met Julienne Zaalman. Zaalman is onlangs uitgekomen met een vuistdik boek over winti. Het is inmiddels het tweede boek van deze winti-expert. Over de winti-religie bestaan veel misverstanden. In zijn boek geeft Zaalman klaarheid over vele aspecten van deze levenswijze. SRS 93.6 FM om 21.15 u.

Rouť Hupsel genomineerd voor Schaduwprijs

De Schaduwprijs is ingesteld door het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs en is genoemd naar "de Schaduw", de hoofdpersoon uit de boeken van Havank. Op 26 mei wordt de Schaduwprijs voor de negende keer uitgereikt. De aanmoedigingsprijs gaat naar de beste spannende debuutroman in de Nederlandse taal. De uitreiking vindt plaats in Amsterdam, tijdens de officiŽle opening van de Maand van het Spannende Boek. De meedingende titel moet het eerste fictiewerk van de auteur zijn. Naast Hupsel zijn er zeven andere auteurs genomineerd.

Jongerenbeurs in Flamboyantpark

Van 13 tot en met 17 mei wordt in het Flamboyantpark een jongeren informatie beurs gehouden onder auspiciŽn van het Directoraat Jeugdzaken van het MINOV.

De schrijversgroep zal aanwezig zijn op de jongereninformatiebeurs. In de stand zal een expositie te zien zijn van Surinaamse boeken en jongeren kunnen Surinaamse schrijvers ontmoeten. In de loop van mei zal S'77 een rooster vrijgeven van de aanwezige schrijvers.

Politiek en literatuur

S'77 discussieert in de hitte van de verkiezingstrijd over politiek en literatuur. Op woensdag 18 mei verzorgen Hans Breeveld en Hilde Neus inleidingen over dit thema. Een panel waarin Willy Alberga, Rappa en Ismene Krishnadath levert commentaar. Bezoekers worden door de vele S'77-dichters vergast op poŽtische politiek.

De politicoloog Hans Breeveld, o.a. bekend van zijn boeken over Johan Adolf Pengel en Wim Bos Verschuur, gaat in op werk van Dobru, Trefossa en ook op boeken die hij zelf heeft uitgegeven. We kennen allemaal "Maar meneer de voorzitter" van zijn hand. Hilde Neus neemt de vrouwen onder de loep, o.a. werk van Thea Doelwijt en Astrid Roemer.


AGENDA

30 april
Finales Fosten Prey

1 Mei:
Dag van de Arbeid

8 Mei:
Moederdag

15 /16 Mei:
1e en 2e Pinksterdag

23 Mei:
Buddha Jayanti

25 Mei:
Algemene Verkiezingen


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 30 April 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,472
Verkoop    3,563

POUND STERLING
Aankoop    5,125
Verkoop    5,259

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,462
Verkoop    3,573

POUND STERLING
Aankoop    5,090
Verkoop    5,269

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††