suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 17 - Juli - 2004          SuriMagazine no. 3  

 
Kinderen leren weer oude volkspelen
 
De Stichting Toerisme Ontwikkeling, Training and Consultancy in samenwerking met de Stichting Miss Alida en de Stichting Vrienden van Seniore Burgers, hebben een grote familiedag gehouden in de Palmentuin.
 
Op dit evenement werden kinderen in de gelegenheid gesteld, kennis te maken met oude volkspelen zoals; Djompo foetoe, hebie, djoel, touw trekken en bal-werpen. Het was de organisatoren opgevallen, dat de hedendaagse jeugd de spelen van vroeger niet meer kent. Met deze dag hopen ze dan ook de spelen opnieuw populair te maken onder de jeugd.
 

 
Overheidsmaatregelen Pattamacca gebied
 
Met de opening van een planningsworkshop, gaf Minister Panday van LVV het startsein voor het seminar: Vooronderzoek ter verbetering van de voedselzekerheid, voeding en inkomensgenerende situatie van de Marron en inheemse gemeenschappen in het Marowijne gebied.
 
Deelnemers zijn: de traditionele gezagdragers van de verschillende dorpen in het district Marowijne, Niet Gouvernementele Organisaties (NGO), de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulpbronnen en het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking op Landbouwgebied (IICA).
 
Het onderzoek omvat de knelpunten, mogelijkheden met betrekking tot inkomstengenerering, voedselzekerheid en de voedingssituatie van acht dorpen in het Patamacca / Cottica gebied. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid om Patamacca tot een derde centrum in het district Marowijne te maken naast Moengo en Albina. De bewoners daar kampen al jaren met slechte fysieke, sociale en economische infrastructuur en er heerst grote werkloosheid.
 
De aanbevelingen van het onderzoek zullen ook met de lokale bevolking worden besproken.
 

 

VHP top voert besprekingen in Nickerie.

 

De VHP-delegatie bestond uit: vice-president Jules Ajodhia, ministers en Assembleeleden werd geleid door de voorzitter, Ramdien Sardjoe. Ze spraken onder andere met partijvertegenwoordigers over de politieke situatie en er werd advies ingewonnen met betrekking tot het actieprogramma voor de verkiezingen.

 

Even leek het er op, dat een groep werkloze arbeiders het programma zouden verstoren. Daarom werd er een derde vergadering ingelast, om de vragen van de boze werkloze arbeiders te beantwoorden. Op de onvrede die heerste over de afwikkeling van de stalweide affaire zei DNA voorzitter Sardjoe, dat eerst de uitspraak van de rechter moet worden gewacht.

 

Tijdens dit bezoek van de VHP top, kregen de kandidaten voor het jeugdparlement, Rudolf Ramjiawan, Kajal Tahdel en Vishal Bhaggoe de gelegenheid om persoonlijk kennis  te maken met de Vice President Adjodhia en de voorzitter van de Nationale Assemblee, Ram Sardjoe.

 

niba - niba suri magazine
 
  Foto: Vice President Adjodhia werd na afloop geintervieuwd door de STVS

 


 

Minister Soza in gesprek met DNA commissie

 

Vice Voorzitter van De Nationale Assemblee, mw. Mr. Ruth Wijdenbosch heeft samen met de vaste DNA commissie voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, minister Samuel Pawironadi om uitleg gevraagd over de verhoging van de huur en eventuele verkoop van volkswoningen.

niba - niba suri magazine

 
Mevrouw Mr. Ruth Wijdenbosch, ( links in het paars ) onder voorzitter van de DNA aan tafel met minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, (rechts in het midden)  Ing. Hendrik Setropawiro, OD Volkshuisvesting (wit overhemd)  en Ir.Konrad Djojo (Architect, Projectdrager Grondontwikkelingsbedrijf)

Minister Pawironadi gaf aan dat deze verhoging noodzakelijk was om de kosten voor het onderhoud van zowel de woningen als het project te kunnen dekken. De volkswoningen zijn eerst getaxeerd en dat er aan de hand van de waarde van het huis naar een middenweg is gezocht, waarin de huurder en de overheid zich in zouden kunnen vinden.

 


 

Spreekcontest probeert jongeren zelfbewusterer te maken.

 

Andresia Hunsel, leerlinge van het Lyceum 2 is de grote winnares geworden van de 13e VOS Spreekcontest 2004.

 

Het thema dit jaar was: -Ondernemingsgerichtheid, de weg naar een betere toekomst-.  De Junior Chamber International Suriname Nilom, organiseert het contest om jongeren bewust te maken van de belangrijke rol die zij kunnen innemen bij het oplossen van de ontwikkelingsproblematiek.

 

Deelname aan dit spreekcontest stimuleert en ontwikkelt de presentatie - en podium technieken alsook de spreekvaardigheid van de jongeren. Door de jury werd gelet op het taalgebruik, inhoud en opbouw van de presentatie, articulatie, intonatie en stemvolume en de houding. De deelnemers kregen 3 minuten voor hun presentatie in de voorronde terwijl zij in de finale 5 minuten moest spreken.

 


 

Jeugd maakt kennis met Jazz

 

Op initiatief van Amerikaanse Ambassade, heeft het populaire Jazz-kwartet "Dapper Davis and a few good men" een workshop voor studenten en scholieren gehouden, met als doel interesse voor Jazz-muziek bij de jongeren te activeren.

 

De scholieren kregen uitleg over Jazz als muziekgenre, mochten vragen stellen en werden door de leden van het Jazz-kwartet aangespoord om met de Jam-sessies mee te doen.

 

De groep: Dapper Davis and a few good men, maakt deel uit de Jazz Ambassadors, een programma waarbij bekende Jazz-muzikanten de wereld afreizen om workshops te verzorgen en shows te geven.

 


 

Ambtenarenpolitie moet spookambtenaren opsporen

 

Op een bijeenkomst in het Hotel Krasnapolsky heeft de minister van Binnenlandse Zaken 24 ambtenareninspecteurs beedigd. Hiermee is de nieuwe dienst Ambtenareninspectie een feit geworden, die als taak heeft, het functioneren van de ambtenaren en de werkomstandigeheden te verbeteren.

 

Het politiekorps en de militairen zullen niet door deze ambtenareninspecteurs gecontroleerd worden, omdat deze diensten, volgens de minister al eigen controleurs hebben.

 


 

Beleefdheidsbezoek minister Donner aan de DNA

 

Op maandag 12 juli heeft de Nederlandse minister van Justitie, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.

 

Hierbij kwamen enkele zaken aan de orde zoals de nieuwbouw van De Nationale Assemblee, de ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland en de 100% controle op de luchthaven Schiphol.

 

De parlementsvoorzitter gaf aan dat de ontwikkelingsrelatie Suriname - Nederland de laatste jaren aan hartelijkheid minder hartelijk geworden is in vergelijking met de relatie in de 50-ger en 60-ger jaren. Verantwoordelijkheden van honderden jaren koloniaal bestuur alsook het feit dat de helft van de Surinaamse bevolking in Nederland woont, zijn haast teruggedrongen tot het verleden terwijl bindingen van culturele aard en gemeenschappelijke taal niet of nauwelijks relevant schijnen te zijn.

 

De belangstelling van minister Donner voor Suriname ervaart de parlementsvoorzitter als een welkom en positief signaal. De voorzitter pleitte dan ook voor een evaluatie van de Surinaams - Nederlandse betrekkingen. De Surinaamse gemeenschap in Nederland, de wederzijdse belangen in wetgeving en bestuur, maar ook de vigerende ontwikkelingsverdragen van 1975 en 1992 rechtvaardigen zulks.

 

De voorzitter toonde begrip voor de acties ondernomen door Nederland om de drugsinvoer tegen te gaan. De wijze evenwel waarop dit op Schiphol plaatsvindt, is niet verheffend voor het Surinaamse volk.

 


 
Nieuw korpsleiding douane aangesteld.

 

De poging om de arbeidsrust bij de Douane te herstellen, van de minister van FinanciŽn door de heer August van Hamme tijdelijk aan te stellen als nieuwe Douane-inspecteur, lijkt uit te lopen op een regelrechte ramp voor het bedrijfsleven, als de Douanebond weer actie gaat voeren. Hij volgt hiermee de Inspecteur Pawirosemito op, die per 1 november met pensioen gaat, maar inmiddels tot die tijd groot verlof heeft opgenomen.

 

Met deze aanstelling wordt voor het eerst het in de geschiedenis van de Surinaamse Douane het gebruikelijke patroon van benoeming op anciŽnniteit voor deze top-positie doorbroken en dit is slecht gevallen bij het bestuur van Douanebond, die haar eigen kandidaat naar voren had willen schuiven. In het verleden heeft de douanebond, daar waar het haar eigen leden betrof, vriendjespolitiek nooit een probleem gevonden. Het komt dan ook een beetje vreemd over, dat er juist nu zo heftig wordt gereageerd op de benoeming van de heer van Hamme, die bij een ieder als zeer kundig en integer bekend staat.

 

Hoewel de minister waarschijnlijk nu correct probeert te handelen, is het benoemingsbeleid bij deze dienst is dan ook slechts een topje van de ijsberg. Bovendien passeert de minister  met deze benoeming de huidige top van de douane, die onder moeilijke omstandigheden, steeds naar eer en geweten hun werk hebben proberen te doen, maar waarschijnlijk van de verkeerde politieke kleur zijn. 

 

Opeenvolgende Regeringen zijn zeer slordig omgegaan met de douanedienst. Toelagen worden laat of niet uitbetaald, opleidingen worden niet op tijd gegeven,  wensen en grieven van het personeel worden genegeerd en ga zo maar door.  Ook werden er steeds tijdelijke, waarnemend en plaatsvervangend
Inspecteurs aangesteld. Een trend die bij andere ministeries ook steeds vaker voorkomt. Het is dan ook aan de grote inzet en loyaliteit van de vele douane-ambtenaren te danken, dat deze dienst nog functioneert.

 

Het is bovendien niet juist de schuld bij de douanebond neer te leggen,  als deze legitieme acties voert voor betere werkomstandigheden.

 

Het lijkt wel of de overheid gewoon botweg weigert om goede basisvoor-zieningen en faciliteiten voor deze belangrijkste bron van inkomsten voor de Staat te scheppen. Een belangrijk deel van de overheidsinkomsten wordt door de dienst der Invoerrechten en Accijnzen opgebracht (Douane).

 

Wordt het dan geen tijd, dat de Regering alles in het werk stelt, om de douaneambtenaren bij te staan en de douanedienst weer gezond te maken. Zelfs als dat het ontslag kan betekenen, van topambtenaren op het Directoraat Belastingen, die de minister verkeerd inlichten. Personen die uit zijn op persoonlijke macht spelletjes, waarvan de douaneambtenaren en het bedrijfsleven het slachtoffer worden, horen niet thuis in goed overheidsapparaat.

 

Uit betrouwbare vernemen wij dat de leiding van het Ministerie van Financien en met name de heer May, om persoonlijke redenen weigert om met het bestuur van deze douanebond, onder voorzitterschap van Romeo Chin a Loi, over betere  arbeidsvoorwaarden te praten.

 

Echter, tijdens bijeenkomsten met douanemedewerkers zelf (zoals bijvoorbeeld bij de kerstviering), spreekt deze mijnheer May altijd vol lof over de douane en belooft hij de nodige tools en handvaten te zullen aanreiken om de job te goed te kunnen klaren. 


 

Amerikaan doceert Staatsveiligheid op ADEK

 

Momenteel is Dr. James Keagle, hoofd van de National Defense University in de Verenigde Staten van Amerika en Vice president Academic Affairs, in Suriname. Als gast van het Instituut Internationale Betrekkingen van de Anton de Kom Universiteit Suriname, zal hij een module doceren over de nationale veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika voor en na 11 september. Dr.James Keagle doet dit voor de ADEK post graduate cursus : Theory and Reality of the Security of Small States.

 


 

Voorbereidingen Algemene verkiezingen begonnen

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een opleiding Institutionele versterking Verkiezingskader, voor DCs en staffunctionarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

 

De Deken van het korps van Distrikts-Commissarissen, de heer Rudy Strijk gaf aan dat de burgervaders in hun distrikt belast zijn met onder andere het inrichten van stembureaus, distributie van oproepingskaarten en werving en selectie van personeel ten behoeve van stembureaus.

 


 

ACTIVITEITEN

 

Muziekpresentatie Dorus Vrede

 

Op maandag 19 juli geeft Dorus Vrede ter afsluiting van de module muzikale
vorming, die hij op het Instituut voor de Opleiding voor Leraren volgt, een
presentatie op de school waar hij werkzaam is, de St. Bernadetteschool te
Zorg en Hoop. Belangstellenden die de presentatie bij willen wonen zijn van harte welkom. Tijd 10.00u - 10.30u 's ochtends.

 TORI OSO

 

Op vrijdag 30 juli wil S'77 veertig dichters herdenken, die niet meer met
ons zijn. In traditionele sfeer zullen gedichten worden voorgedragen. Ook is
er een tentoonstelling ingericht met foto's en levensbeschrijvingen van de
dichters. De gedichten worden afgewisseld met zang.


De herdenking is open voor een ieder. Om de sfeer van de avond te verhogen
worden de bezoekers gevraagd zich te kleden in modo-blauw of paars en een
kaars (of theelicht) mee te nemen. Om de kosten van deze zeer speciale avond
te dekken stelt S'77 een vrijwillige bijdrage zeer op prijs.

Datum:     Vrijdag 30 juli
               19.00 - Inloop en bezichtiging tentoonstelling
               20.00 u - Aanvang programma
Plaats      Tori Oso, Paramaribo

 


 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


MAKKAS
 
De gekke IDOS ziekte.
 
In Europa hebben ze de gekke koeienziekte.
Wel nu, in Suriname kan het erger.
 
De  IDOS gekte. Een groepje heeft een paar vragen gesteld en daar een leuk rapportje van gemaakt.
 
Houdt u vast, nu komt het! Ineens is het de grote politieke bijbel geworden.
 
Allerlei figuren vinden dit rapport een mooie gelegenheid om veel onzin te zeggen. Ze vallen gewoon over elkaar heen om maar bij de microfoon te komen. IDOS dit, IDOS dat.

Die groep stemt daarop, die willen ze niet als President.
Ja, ja het is allemaal ineens zo duidelijk.
People wake up !!!!!!
 
Juist de politiek zou toch moeten weten dat niet iedereen de waarheid spreekt.
 
En dat pas in het stemhokje wordt bepaald, 
wie de winnaar wordt.
 
 


Guyana lacht en speelt met droge ogen.
 
Ze vinden die Surinamers maar gekke mensen. De gemiddelde guyanees snapt echt niet waarom wij nu klagen.
 
Ze nemen de regel 3 en 4 van ons volkslied letterlijk.
-Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand-.
 
Nu willen ze onze grond verpanden en dan is het weer niet goed.
 
De Corantijnrivier is ons grondgebied, tot en met de hoogwaterlijn aan guyanese kant. Maar hun generaal houdt wel van oorlogspelletjes. Zeker teveel met een Nintendo gespeeld. Zo nu en dan stuurt hij en helikopter de rivier over om eens te kijken of wij nog slapen.
 
Pas geleden nog  stuurde hij 80 zwaar bewapende militairen over de Corantijnrivier van Springlands naar Oreala, een stuk van ongeveer  70 kilometer.
 
Of we nog sliepen? Ja zeker, niemand hield ze tegen.  En toen achteraf werd gevraagd waarom hij dat deed, was het antwoord: Het was een achtervolging, ze zaten echte criminelen achterna.
 
En dat was het enige juiste antwoord.
 
Stuur eerst een of twee hoge guyanese militairen de rivier op en dan laat je de rest gewoon de achtervolging inzetten. 
 
Dan mag het toch?
-In hot persuit -
heet dat geloof ik.
 
Nu nog een paar hoge militairen richting Paramaribo sturen, misschien worden we dan wel wakker.
 

niba - niba suri magazine
 
Foto: Muziekgroep AISA biedt President Venetiaan haar nieuwe DVD aan.
 

 
niba - niba suri magazine
 
Foto: Minister Donner op beleefdheidsbezoek bij DNA voorzitter Sardjoe
 
Sabi
Betekenissen van hindoe meisjesnamen:
 
Esha -     meesteres
Eshana - zij die waarheid
              zoekt
Eshita -  zij die verlangt
Etvari -   zij die op zondag
              geboren is
 
Betekenissen van hindoe jongensnamen:
 
Ekambar - de hemel
Ekatama - de ene
                 wereldziel
Eknath -    de ene God
 
 
niba - niba suri magazine
De heer August van Hamme, de nieuwe Inspecteur bij het douanekorps.
 
Odo
 
Kromati koti wan odi taki: aze minjami - ala sani na Gado wani
 
Kromanti zijn oorlogsgoden uit het luchtpantheon en hebben betrekking op de dood. Ze dragen West- Afrikaanse namen en spreken diverse talen, zoals dat tijdens een Wintiprey goed waar te nemen is. In deze odo zegt de Kromatiwinti in zijn eigen taal dat alles Gods wil is. Wat God doet is welgedaan.
 
Bron: Bigi Sma Taki
herkomst van meer dan 2500 spreekwoorden en uitdrukkingen.
2002 Julian H.A. Neijhorst
ISBN: 99914-692-0-6

 
niba - niba suri magazine
Op het kabinet van de President is de heer Ramdjes Soekarnsingh geinstalleerd als distriktscommissaris van Wanica. DC Soekarnsingh is geboren te Post Sommelsdijck in het distrikt Commewijne. Hij is 30 jaar hoofd geweest van een basisschool.

 
De Unie van Architecten
organiseert donderdag
22 juli om 19.00 uur in
de Mantel, Verlengde Keizerstraat no. 61- 63 een avond over de rol van de Commissie Monumenten-zorg en de Commissie Bouw ten aanzien van de binnenstad.
 
Hoe werken de commissies in de praktijk, welke criteria hanteren de commissies bij de beoordeling van plannen voor (nieuw)bouw, mag het allemaal wat meer openbaar en zou het niet beter zijn als de commissies zouden fuseren tot de Commissie Welstand??
 
Informatie: Secretaris UvA van architectenbureau KDV tel 494593


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††