andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten    : Wet op het statistiekrecht 1973


1973            No. 9


STAATSBLAD van SURINAME

Wet van 30 januari 1973 tot vaststelling van een nieuwe regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht. ( Wet op het Statistiekrecht 1973)

IN NAAM VAN DE PRESIDENT
VAN DE REPUBLIEK SURINAME


In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht vast te stellen:

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande Wet:

Artikel 1

Deze Landsverordening verstaat onder:

a) de Minister : de Minister van Financiën

b) de Directeur : de directeur der Belastingen

c) de Inspecteur : de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

d) de Ontvanger: de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen

e) de "Scheepvaartverordening" : de Wet van 25 april 1908 (G.B. 1908 No. 63, geldende tekst G.B 1939 No. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B 1971 No. 139);

f) de Raad van Beroep :

de Raad van Beroep, genoemd in het Staatsblad 1981 No. 132

- totaal 5 leden

- 4 leden op voordracht van de Minister, te benoemen door de President

- de Voorzitter op voordracht van het Hof van Justitie, te benoemen
  door de President

- 1 secretaris op voordracht van de Minister, te benoemen door de
  President (slechts raadgeven-de stem)

- 7 plaatsvervangers, op dezelfde wijze te benoemen

- er mag geen bloedverwantschap en of huwelijk bestaan bij de leden en
  plaatsvervangers

- ambtenaren werkzaam bij Financiën mogen geen lid of plaatsvervanger zijn

- elk jaar treed er 1(één) lid en zijn plaatsvervanger af volgens een
  vast gesteld rooster (ze zijn wel herkiesbaar)

g) invoer: het tot verblijf Binnenlands aangegeven van uit het Buitenland afkomstige goederen, al dan niet na opslag in tijdelijke bergplaats dan wel in entrepot;

h) uitvoer: het tot inladen aangeven van goederen in een vaartuig of luchtvaartuig, dat bestemd is naar het Buitenland te vertrekken of het aanwezig hebben van goederen in, aan of op een vervoermiddel, dat bestemd is naar het Buitenland te vertrekken, mits deze goederen niet vanuit het Buitenland zijn ingevoerd, die terstond of na opslag in tijdelijke bergplaats dan wel in entrepot tot weder - uitvoer worden aangegeven;

i) waarde:

1. bij invoer : de waarde, zoals deze voor de berekening van het invoerrecht moet worden aange-geven, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B 1995 No. 111)

2. bij uitvoer: de met inachtneming van de bestemming te bepalen verkoopwaarde bij levering hier te Lande (FOB), tegen contante betaling met inbegrip van anders dan voor het vervoer buitenlands op de uitvoer drukkende rechten en kosten.

Artikel 2

Onverminderd hetgeen in andere Wettelijke bepalingen is voorgeschreven wordt ter zake van de in - en uitvoer van goederen een Statistiekrecht geheven.

Artikel 3

Het Statistiekrecht wordt, voor zover door de Minister niet anders is bepaald, op de aangiften ten in - en uitvoer, als bedoeld in de "Scheepvaartwet" voldaan, van welke betaling moet blijken op de aangiften ten in - en uitvoer.

Artikel 4

1.   Het statistiekrecht bedraagt op elke vijftig gulden of gedeelte daarvan:

a) bij Invoer Sf 0,25 (vijf en twintig cent)

b) bij Uitvoer van bauxiet en bauxietproducten eenhonderd gulden

c) bij Uitvoer en doorvoer van andere goederen Sf 0,25 (vijf en twintig cent)

Bij toepassing van het bepaalde onder a, b, en c van dit artikel bedraagt het statistiekrecht minimaal Sf 10,- (tien gulden).

2.   In afwijking van het vorige lid en artikel 6 wordt het statistiekrecht voor per Post uitgevoerde goe-deren niet naar de waarde geheven, doch bedraagt dit Sf 10,- (tien gulden) voor elk pakket of ander poststuk waarin zich die goederen bevinden.

3.   Bij uitvoer worden pakketten, welke per vliegtuig worden verzonden, mits het gewicht niet meer bedraagt dan twintig kilogram, gelijkgesteld met per Post uitgevoerde goederen.

4.   In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt het statistiekrecht voor door bij Staatsbesluit aangewezen bedrijven voldaan in door de President van de Republiek Suriname aangewezen muntsoort.

Artikel 4 a

Het statistiekrecht kan bij Staatsbesluit worden gewijzigd.

Artikel 5

1.   Geen statistiekrecht wordt geheven bij de invoer van gebruikte goederen, geen inventaris zijnde, welke een ingezetene van Suriname heeft geërfd;

2.   Het statistiekrecht bedraagt Sf 10,- (tien gulden) bij de invoer van:

a) goederen, bestemd voor openbare Musea of openbare verzamelingen om daarin bewaard te blijven;

b) door de Minister aangewezen toestellen, apparaten, of voorwerpen, welke dienen om de nadelige gevolgen van lichaamsgebreken geheel of gedeeltelijk op te heffen;

c) goederen, speciaal vervaardigd, hetzij voor de opvoedkundige, culturele of wetenschappelijke ontwikkeling van blinden, hetzij voor de wederinschakeling van blinden in de maatschappij en be-stemd tot hun persoonlijk gebruik;

d) goederen, welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en binnen een jaar weder worden ingevoerd zonder in het buitenland een herstelling, bewerking of verwerking te hebben ondergaan.

Artikel 6

Geen statistiekrecht wordt geheven bij in - en uitvoer van:

a) verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan;

b) goederen, welke door reizigers tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis worden gebezigd;

c) doodkisten waarin lijken, of urnen waarin as van gecremeerde lijken zit, alsmede de daarbij inge-voerde bloemen en tot versiering van de kist of urn dienende voorwerpen;

d) goud, gemunt of in baren, alsmede van munten in zilver of onedel metaal van Suriname;

e) goederen welke bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door leden (gebruik door leden van het gezin daaronder begrepen) van binnen Suriname hun functie uitoefenende "Beroepsconsuls", alsmede van de aan de Consulaten verbonden Kanselarij - beambten, mits deze beroeps - Consuls en kanselarij - beambten vreemdelingen zijn en binnen Suriname geen bedrijf of beroep uitoefenen en voorts indien en voor zover de vreemde Staat waarvan het Consulaat binnen Suriname is gevestigd aan de Republiek Suriname een overeenkomstige vrijstelling verleent (wederkerigheid), indien een soortgelijke heffing bestaat, behoudens afwijking in bestaande Internationale Verdragen;

f) kanselarijbenodigdheden, welke door of namens vreemde Regeringen aan haar binnen Suriname gevestigde Consulaten worden toegezonden;

g) goederen, in gevallen, waarin de Internationale betrekkingen zulks naar het oordeel van de Minis-ter wenselijk maken;

h) provisie en of scheepsbehoeften kennelijk tot verbruik aan boord van binnenkomende en uitgaan-de schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer dienende en als zodanig aangegeven, als-mede brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende en uitgaande schepen of lucht-vaartuigen in het internationaal verkeer en bestemd voor het voortdrijven of smering daarvan;

i) ledige, mits gebruikte fusten en andere voorwerpen (containers - gascilinders) één en ander voor het vervoer van goederen, opzettelijk vervaardigd en ingericht.

Artikel 7

1. Volgens door de Minister vast te stellen bepalingen, onder de daarbij door hem te stellen voor-waarden, kan gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht worden verleend bij de invoer van:

a) goederen, ingevoerd door of ten behoeve van de Staat, van door de Minister aan te wijzen Pa-rastatale lichamen of Particuliere instellingen, bestemd om te worden gebruikt of verbruikt ten behoeve van de uitvoering van projecten welke geheel of voor een belangrijk gedeelte worden gefinancierd uit door Nederland of andere landen, de Europese Economische Gemeenschap of Buitenlandse Instellingen daarvan, speciaal voor de uitvoering van die projecten ter beschikking gestelde middelen;

b) zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede hun inventaris voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven scheepvaartbedrijf;

c) luchtvaartuigen, met uitzondering van sport - en lesvliegtuigen alsmede toebehoren daarvan, voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven luchtvaartbedrijf;

d) goederen, ingevoerd om hersteld of bewerkt te worden, dan wel om verwerkt te worden tot - of aangebracht te worden aan - andere goederen (het assembleren daaronder begrepen) die worden uitgevoerd;

e) verpakkingsmiddelen, hetzij gebruiksklaar, hetzij in losse onderdelen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aangebracht, ook indien deze voorwerpen afzonderlijk worden ingevoerd, voor zover zij worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van de in lid 1 onder d bedoelde goederen;

· goederen welke, na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd en buiten Suriname een herstelling of bewerking hebben ondergaan of van

· goederen welke zijn verkregen door verwerking buiten Suriname van goederen welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd of van

· goederen waaraan zich delen of onderdelen bevinden welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en buiten Suriname aan die goederen zijn aangebracht.

2. Geen statistiekrecht wordt geheven bij de uitvoer van de in lid 1 onder a bedoelde goederen, welke geen bestanddeel van het project hebben uitgemaakt en na de voltooiing daarvan weder worden uitgevoerd.

Artikel 8

1.   Door of vanwege de Minister kan, onder de door hem te stellen voorwaarden, teruggaaf worden verleend van statistiekrecht;

a) dat ten onrechte is geheven en betaald;

b) dat is betaald voor goederen welke, zonder hier te lande te zijn gebruikt zijn teloorgegaan;

c) dat is betaald voor goederen welke, zonder hier te lande te zijn gebruikt weder zijn uitgevoerd binnen negen maanden na de invoer, mits ten aanzien van de identiteit der goederen geen twijfel bestaat;

d) dat is betaald voor goederen, welke niet aan de geadresseerde konden worden afgeleverd en weder zijn uitgevoerd. Er zal in geen geval teruggaaf plaats hebben voor een meerdere hoeveel-heid dan bij de inlading ten uitvoer aanwezig was.

2.   De Minister kan om reden van billijkheid teruggaaf van statistiekrecht verlenen in gevallen waarin zulks niet mogelijk is op grond van het bepaalde in lid 1.

3.   Per verzoek om teruggaaf van statistiekrecht is een vergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag door de Minister wordt vastgesteld. (gelijk aan restitutie aanvraag sf 25, =)

4.   Teruggaaf van statistiekrecht wordt, tenzij de teruggaaf betreft herstel van een ambtelijke vergis-sing of verzuim, niet verleend, indien het bedrag waarvan teruggaaf wordt gevraagd per aangifte minder is dan tien gulden (artikel oftewel aangiftepost).

5.   Indien het verzoek om teruggaaf ten behoeve van meer dan één belanghebbende wordt gedaan, wordt, voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid, het verzoek met betrekking tot elke belanghebbende afzonderlijk beschouwd.

Artikel 9
1.   Hij die bezwaar heeft tegen de heffing van statistiekrecht of tegen een beschikking tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van een vrijstelling van statistiekrecht, als bedoeld in artikel 7, kan binnen één maand na de dagtekening van de aangifte door de Ontvanger of de dagtekening van de Beschikking, een bezwaarschrift bij de Inspecteur indienen.

2.   Hij die bezwaar heeft tegen een door de Inspecteur ingevolge het vorige lid te zijnen aanzien genomen beslissing, kan binnen twee maanden na de dag waarop het afschrift van de beslissing aan hem is toegezonden of uitgereikt, in beroep komen bij de Raad van Beroep.

3.   Met betrekking tot de procedure van bezwaar en beroep als in de leden 2 en 3 bedoeld, zijn de bepalingen vervat in de artikelen 52 tot en met 55 van de Wet Tarief van Invoerrechten (GB 1995 No 111) van toepassing.

Artikel 10

Hij, die met het oogmerk om invloed uit te oefenen op de beoordeling van de waarde volgens deze Landsverordening opzettelijk een vals of vervalst geschrift vertoont, doet vertonen, overlegt of doet overleggen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar.

Artikel 11

Hij, die de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens deze wet overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden of - indien het na te noemen bedrag hoger is dan vijftigduizend gulden - ten hoogste twintig maal het recht, dat dientengevolge ten onrechte niet is geheven of ten onrechte is teruggeven of had kunnen zijn.

Artikel 12

Het te laag aangeven van de waarde volgens deze Wet wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste twintig maal het te min betaalde recht.

Artikel 13

1.   Het statistiekrecht dat niet reeds bij de aangifte is voldaan, is evenals de vergoeding van kosten en boeten volgens de artikelen 12 en 16 invorderbaar bij parate executie overeenkomstig het bepaalde bij het Koninklijk Besluit van 03 april 1869 No. 23 (geldende tekst GB 1937 N0. 143).

2.   Indien de voorwaarde welke zijn opgelegd in verband met een verleende vrijstelling of teruggaaf van statistiekrecht niet of niet volledig worden nagekomen, kan door de Minister de verleende vrijstelling worden ingetrokken c.q. het teruggeven bedrag worden teruggevorderd.

3.   Indien een vrijstelling of teruggaaf van statistiekrecht ten onrechte is verleend of, aan de voorwaarden waaronder zij is verleend niet is voldaan, is komen te vervallen dan wel is ingetrokken, is het statistiekrecht waarvan vrijstelling of teruggaaf was verleend alsnog verschuldigd en wordt het ingevorderd op voet van het Koninklijk Besluit van 3 april 1869 No.23 (g.t. GB 1937 No.143)

Artikel 14

1.   Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze Wet zijn belast de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen.

2.   De Processen - Verbaal van bekeuring wegens overtreding van de voorschriften van deze Wet worden door hen op ambtseed opgemaakt, overeenkomstig de voorschriften van de "Scheepvaartwet".

Artikel 15

In de gevallen waarin het in het vorige artikel bedoelde Proces - Verbaal niet wordt opgemaakt, wordt volstaan met een eenvoudige relaas der feiten. (Relaas van Bekeuring)

Artikel 16

1.   Wegens overtreding van de voorschriften van deze Wet zal, indien naar het oordeel van de Directeur de overtreding klaarblijkelijk aan vergissing of verzuim kan worden toegeschreven, de vervolging kunnen worden voorkomen door de vrijwillige betaling van een boete tot het bedrag door de Directeur te bepalen, alsmede van de kosten bij en sedert de bekeuring gemaakt.

2.   Ingeval echter het bedrag der in het vorige lid bedoelde boete op een hoger bedrag dan Sf 50,- (vijftig gulden) behoort te worden gesteld, zal afdoening ter beoordeling staan van de Procureur - Generaal.

Artikel 17

1.   Het bij artikel 10 strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als misdrijf en de feiten bij de artikelen 11 en 12 strafbaar gesteld als overtreding. 2.   Indien de bij deze Wet strafbaar gestelde feiten worden begaan door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het Bestuur. Geen straf wordt uitgesproken tegen een lid van het Bestuur, van wie blijkt, dat het strafbare feiten buiten zijn toedoen is gepleegd.

Artikel 18

Een aangifte, welke bij de inwerkingtreding van deze Wet reeds bij de Ontvanger is ingediend, wordt, zolang de desbetreffende goederen desverlangd nog niet ter visitatie kunnen worden aangeboden, geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 19

1.   Deze landsverordening die als "Wet op het statistiekrecht 1973" kan worden aangehaald, treedt in werking met ingang van de dag volgende op die der afkondiging.

2.   Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de wet van 14 december 1944 tot heffing van statistiekrecht. (G.B.1944 no.188, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.1971 no. 169)

Gegeven te Paramaribo, de 30ste januari 1973
JOHAN H. FERRIER

De Minister van Financiën
HARRY S. RADHAKISHUN

De Minister van Justitie en Politie
JNAN H. ADHIN


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: