andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten    : Kosten inzake de in - en uitvoer van goederen


1940        No.175


GOUVERNEMENTSBLAD
van
SURINAME


LANDSVERORDENING van 30 december 1940 houdende regeling van kosten inzake de in- en uitvoer van goederen.

IN NAAM DER KONINGIN !
DE GOUVERNEUR VAN SURINAME.


In overweging genomen hebbende, dat het nodig is bij landsverordening opnieuw een regeling van kosten inzake de in - en uitvoer vast te stellen;
Heeft, de Raad van Bestuur gehoord, na verkregen goedkeuring der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel 2


1.   Wegens de in artikel 1 bedoelde verrichtingen is een vacatiegeld verschuldigd.

2.   Het vacatiegeld bedraagt (gewijzigd bij S.B No.58 van 9 juli 1998)

Sub Omschrijving ambtelijke verrichtingen
Vacatiegeld in SRD
a Toezicht of bewaking tussen 6 uur 's voormiddag en
6 uur 's namiddags, per uur of gedeelte daarvan
 3,--
b Toezicht of bewaking tussen 6 uur's namiddags en
6 uur 's voormiddag, per uur of gedeelte daarvan
 4,--
c Inklaring van schepen en luchtvaartuigen
tussen 6 uur 's voormiddag en 6 uur 's namiddags,
per schip of luchtvaartuig
24,--
d Inklaring van schepen en luchtvaartuigen
tussen 6 uur 's namiddags en 6 uur 's voormiddag,
per schip of luchtvaartuig
48,--
e Verzegeling, per zegel of lood

  4,80
f Het sluiten en ontsluiten van bergplaatsen
tot tijdelijke opslag en van particuliere entrepots,
per deur
  1,20
g Scheikundig onderzoek van gedistilleerd en andere
stoffen op verzoek van belanghebbende, boven en behalve de kosten verschuldigd voor opneming, de kosten tot het bedrag door de Gouvernementsscheikundige te bepalen
  8,--
h Onderzoek of opneming, per uur of gedeelte daarvan

12,--
i Verrichtingen buiten de aangewezen losplaatsen in geval het vacatiegeld volgens het voorgaande niet wordt berekend naar tijdsduur, bovendien voor de duur hiervan per uur of gedeelte   4,--
j Afhandelen van passagiers bij aankomst en vertrek van schepen en luchtvaartuigen per uur of gedeelte, per ambtenaar   8,--
k Visitatie van goederen buiten de aangewezen losplaatsen (zg. huisvisitatie), vervoer van de ambtena(a)ren voor rekening van belanghebbende, per 5 uur of gedeelte daarvan, per ambtenaar 48,--
l Voor toezicht en bewaking in alle andere gevallen

  3,--
m Afvisitatie van een schip of luchtvaartuig

240,--
  Verhoogde kosten bij dienstaanvraag na 12.00 uur n.m.

24,--


3.   Voor zover een lid 2 sub a tot en met d van dit artikel genoemde verrichtingen geschieden op Zondagen of daarmee gelijkgestelde dagen (3)is het dubbele van het bedoelde vacatiegeld verschuldigd.

4.   Het vacatiegeld bedoeld in lid 2 sub e tot en met n van dit artikel wordt verdubbelt, indien de verrichtingen geschieden buiten de gewone diensttijd voor de ambtenaren bij de dienst der Invoerrechten en Accijnzen vastgesteld. Geen verdubbeling heeft plaats op grond van dit lid voor inklaring van schepen en luchtvaartuigen, behalve voor zover deze geschiedt op de in lid 3 genoemde dagen. (lid 4 gewijzigd S.B No. 39 en 40 1994)

5.   Bij de berekening van het in lid 2 bedoelde vacatiegeld verschuldigd wegens verrichtingen buiten de aangewezen losplaatsen wordt de duur van de heen - en terugreis van de ambtenaren mede in aanmerking genomen.

Artikel 3


De kosten van toezicht worden berekend voor elke ambtenaar voor het toezicht aangewezen, met dien verstaande, dat voor geen groter aantal ambtenaren kosten in rekening worden gebracht:

°  bij opslag in - en bij uitslag uit bergplaatsen op of van steigers of terreinen
    voor tijdelijke opslag of uit entrepots, dan het aantal uit - of ingangen,
    dat tegelijk geopend is;

°  bij laden of lossen van schepen, dan het aantal luiken of openingen van het
    vaartuig, waarin tegelijk geladen en waaruit tegelijk gelost wordt.

Artikel 4


Het waakloon over eenzelfde vaartuig wordt over eenzelfde tijdvak bij lading of lossing voor niet meer dan drie ambtenaren berekend en voor niet meer dan twee ambtenaren over de tijd, dat nog geladen, nog gelost wordt.

Artikel 5


1.   Indien toezicht of bewaking moet plaats hebben buiten de aangewezen plaatsen (1) worden voor de heen - en terugreis aan elk met het toezicht belaste ambtenaar de betaalde of de te betalen reiskosten teruggegeven en de verblijfskosten vergoed volgens het daarvoor geldend tarief.

2.   Er zullen geen reiskosten, doch alleen verblijfskosten in rekening worden gebracht, indien tot het vervoer van de ambtenaren door belanghebbende kosteloos een behoorlijk vervoermiddel wordt beschikbaar gesteld.

Artikel 6


1.   Iedere, die voor de in artikel 1 bedoelde verrichtingen ambtelijk personeel nodig heeft, is verplicht hiertoe met inachtneming van de termijn in het vierde lid van dit artikel bepaald, een aanvraag in te dienen bij de administratie der Belastingen, inhoudende aanduiding van de aard en plaats der te verrichten werkzaamheden, het vermoedelijk daarbij benodigde aantal ambtenaren, het uur waarop de werkzaamheden aanvangen en de vermoedelijke tijdsduur waarvoor het ambtelijk personeel nodig is.

2.   Indien de verrichtingen der aanwezige ambtenaren niet binnen een half uur na het voor den aanvang daarvan opgegeven tijdstip kunnen beginnen of indien de geregelde voortgang der werkzaamheden onmogelijk of doelloos word, dan wel de werkzaamheden eerder dan op het opgegeven tijdstip zijn afgelopen, is nochtans voor de tijd in de aanvrage vermeld, het in artikel 2 bedoelde vacatiegeld verschuldigd, ook al zouden overigens geen kosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien de aanvrage betrekking heeft op verrichtingen buiten de aangewezen losplaatsen wordt voor de toepassing van het bepaalde in dit lid in de tijd in de aanvraag vermeld mede begrepen de tijd, welke voor de heen- en terugreis der ambtenaren nodig is of zou zijn geweest.

3.   De administratie der Belastingen is evenwel bevoegd om, indien niet tijdig en geregeld met de verrichtingen kan worden begonnen en voortgang over de ambtenaren voor andere diensten te beschikken.

4.   De aanvraag bedoeld in het eerste lid wordt voor 12 uur ingediend te Paramaribo bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen of bij de hiervoor door deze aangewezen ambtenaren en in de districten bij de Chef van de betrokken visitatiepost en wel tenminste 10 uur voor het tijdstip waarop beschikbaarstelling der ambtenaren wordt verzocht.

5.   In de gevallen, waarbij de aanvraag niet tijdig wordt ingediend, worden de vacatiegelden, als bedoeld in artikel 2, sub a, b, c, e en f onverminderd het bepaalde in de slotalinea van genoemd artikel, verhoogd met een bedrag van Sf. 6000,00 (Lid 4 gewijzigd S . B. no. 39 en 40 1994) tenzij ten genoegen van de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen het beroep op de Directeur der Belastingen, mocht blijken dat het verzuim een gevolg is geweest van omstandigheden welke buiten de wil of de controle van de betrokken belanghebbende gevallen.

Artikel 6 a.


(gewijzigd S. B. no. 39 en 40 1994) Bij Staatsbesluit kunnen de in de wet vastgestelde tarieven worden gewijzigd.

Artikel 7


1.   Deze verordening kan worden aangehaald als "In en Uitvoerkosten verordening 1940", met vermelding van het nummer van het Gouvernementsblad, waarin zij is geplaatst.

2.   Zij treedt in werking met ingang van de dag na dien van haar afkondiging.

3.   Bij haar inwerkingtreding vervalt de verordening van 5 December 1908 (G . B. 1909 No. 17) omtrent de regeling van kosten inzage de in- en uitvoer van goederen, gelijk die sedert luidt, met handhaving evenwel van art. 1 daarvan.(**)

(**) Artikel 7 van G.B. 1909 No. 17 luidt: "Bij het inwerking treden van deze verordening vervalt de bij art. 70 van de Scheepvaartverordening (G.B.1908 No. 63) tijdelijk gehandhaafde heffing van kosten volgens het tarief letter k vastgesteld bij art. 46 van de Verordening van 3 November 1871 (G.B.1872 no. 6).

Gegeven te Paramaribo,
30 December 1940
Kielstra.

De Gouvernements- Secretaris
Westrik.
Toelichting

*1.   Voor toezicht bij opslag in - of uitslag uit bergplaatsen, worden gedurende de gewone diensttijd geen kosten in rekening gebracht. Voor het toezicht bij de lossing met tijdelijke opslag, zo mede voor het sluiten en ontsluiten van bergplaatsen buiten de gewone diensttijd zijn steeds kosten verschuldigd.
(artikel 8 14 Scheepvaartverordening)

Voor het toezicht, gelijk voor het sluiten en ontsluiten gedurende de gewone diensttijd van Publiek entrepots worden er geen kosten in rekening gebracht; voor Particuliere entrepots is de entrepositaris steeds kosten verschuldigd.

De Inspecteur kan toestaan dat ook toegang wordt verleend of werkzaamheden worden verricht buiten de normale diensttijd; in dit geval zijn steeds kosten verschuldigd.
( artikel 24 2 Scheepvaartverordening)

 Naar boven*2.   Toezicht

Kosten voor toezicht zijn verschuldigd:

A.   voor toezicht buiten de gewone diensttijd
      (artikel 7 1 Scheepvaartverordening);

B.   voor toezicht bij de lossing met tijdelijke opslag, doch niet voor toezicht
      bij opslag in de bergplaatsen (artikel 8 14 Scheepvaartverordening);

C.   toezicht in Particuliere entrepots, ook tijdens de gewone diensttijd
      (artikel 24 2 Scheepvaartverordening);

D.   in geval door de Inspecteur bij het verlenen van een bijzondere
      vergunning het houden van toezicht als eis wordt gesteld, zoals:

   °   lossing op niet aangewezen reeden (artikel 2 1 Scheepv.verord.)
   °   lossing in lichters (artikel 7 5 Scheepv.verord.)
   °   bewerking van goederen in entrepots (artikel 24 1 Scheepv.verord)
   °   inlading van goederen buiten aangewezen losplaatsen
       (artikel 33, lid 2 van de Scheepv.verord.)
   °   inlading van goederen na uitklaring (artikel 40 Scheepv.verord.)

Ten aanzien van de gevallen vermeldt onder de punten A tot en met D dient rekening te worden gehouden met de beperkingen als neergelegd in artikel 3 van de "In - en uitvoerkosten verordening 1940", G.B. 1940 No.175.

 Naar boven*3.   Bewaking:

Kosten voor bewaking zijn zowel, in als buiten diensttijd steeds verschuldigd, evenwel voor plombering en verzegeling.

De "Scheepvaartverordening" en de "Kostenverordening" maken beiden een onderscheid tussen "toezicht en bewaking", zonder echter het verschil aan te geven

De Inspecteur verstaat hieronder:

Toezicht, het toezicht op bepaalde verrichtingen zoals laden en lossen van schepen, opslag in bergplaatsen en dergelijke.

Bewaking, is het waken tegen het onrechtmatig wegvoeren van goederen uit schepen, bergplaatsen en dergelijke, ten aanzien waarvan alle voorgeschreven invoer- formaliteiten nog niet zijn vervuld, zonder dat van verrichtingen als genoemd, sprake is.

Toezicht en bewaking, is een ambtenaar geplaatst bij het luik van een in lossing zijnde vaartuig dan houdt hij toezicht op de aldaar verrichte werkzaamheden.Worden de uit dat luik geloste goederen op de steiger opgeslagen dan kan het zijn dat die ambtenaar tevens wordt opgedragen te waken tegen wegvoering daarvan. Hij is behalve met het toezicht op de lossing ook belast met de bewaking van reeds geloste goederen. In het algemeen gesproken houdt toezicht verband met de werkzaamheden van de zijde van handel of scheepvaart, terwijl bewaking deze uitsluit.

 Naar boven


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: