andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Toelichting op het gebruik van het formulier Enig Document,
Suriname 6e druk, januari 2004



Naar Pagina:                             Bijlagen






2. ALGEMEEN

2.1 A. Inleiding.

2.1.1. Gebruik formulier Enig document.

(1) De formulieren Enig document en de aanvullende formulieren worden gebruikt bij het doen van aangiften ten invoer, ten uitvoer, tot doorvoer of ter uitvoering van een andere douaneprocedure, zoals opslag, het overbrengen of het doen overschrijven van douanegoederen. Het formulier bestaat uit een Hoofdaangifte en een Bislijst. Als u niet meer dan drie artikelen heeft aan te geven, kunt u uitsluitend de Hoofdaangifte gebruiken. Heeft u meer artikelen aan te geven, dan moet u naast de Hoofdaangifte gebruik maken van een of meer bislijsten.

(2) Dit betekent dat het formulier Enig document moet worden gebruikt voor:

- aangifte ten invoer
- aangifte ten uitvoer.
- aangifte ten doorvoer.
- aangifte tot opslag in entrepots.
- aangifte tot overbrenging
- aangifte tot overboeking.
- aangifte tot overschrijving


2.1.2. Samenstelling formulier Enig document.

De formulieren en aanvullende formulieren die te dien einde worden gebruikt bestaan uit de exemplaren die nodig zijn voor het vervullen van de formaliteiten ten aanzien van een fase van een goederenbeweging ( invoer, uitvoer of doorvoer ) en worden uit een set van drie exemplaren gekozen.

- exemplaar nr.1, is het kantoorexemplaar en is bestemd voor de douane.

- exemplaar nr.2, is het aangevers-exemplaar. Deze doordruk is bestemd
  voor de aangever.

- exemplaar nr.3, is het statistiek-exemplaar en wordt ingehouden ten
  behoeve van het Algemeen Bureau voor de Statistiek.

Overigens staat het de handel vrij om meer exemplaren te gebruiken voor eigen doeleinden, de douane volstaat echter met drie exemplaren.

In het geval van betaalwijze giro zal de Kassier een bank en ontvangersexemplaar eisen, er zijn voor deze klanten sets van 5 exemplaren in de handel.


2.1.3. Verkrijgbaarstelling formulieren.

Conform het huidig gebruik moet het formulier door de aangever zelf worden aangeschaft. Bij Ministeriële Beschikking van 16-01-1995 nr.110 is de lay-out van het Enig Document vastgesteld. Op grond van deze Beschikking heeft de Inspecteur vervolgens regels gegeven omtrent de technische eisen inzake het vervaardigen van het formulier.


2.2. B. Aanwijzingen bij het gebruik van het formulier

2.2.1. Invulling met schrijfmachine e.d.

De formulieren dienen met de schrijfmachine of door middel van een mechanografisch of gelijksoortig procédé te worden ingevuld. Ter vergemakkelijking van het invullen met de schrijfmachine moet het formulier zo worden ingevoerd dat de eerste letter van het gegeven dat in vak 1 wordt ingevuld, in het daarvoor bedoelde positievakje in de linkerbovenhoek komt te staan.


2.2.2. Invulling met de hand.

De exemplaren mogen slechts in bijzondere omstandigheden,na uitdrukkelijke toestemming van de Inspecteur, eveneens op duidelijk leesbare wijze met de hand, met zwart of blauwschrijvende inkt en in blokletters, worden ingevuld. De douane kan de aanvaarding weigeren, indien de aangiften onduidelijk zijn ingevuld en de noodzaak om niet in te vullen met een schrijfmachine ontbreekt.


2.2.3. Wijzigingen

In de formulieren mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Het aanbrengen van eventuele wijzigingen moeten geschieden door de onjuiste gegevens met stippellijnen door te halen en, in voorkomend geval, de gewenste gegevens toe te voegen. In de zogeheten comptabele vakken, mogen er nimmer wijzigingen worden aangebracht. Elke aldus aangebrachte wijziging dient te worden goedgekeurd (middels een paraaf) door diegene die deze heeft aangebracht en moet uitdrukkelijk door de douane worden geviseerd. Deze mag eisen dat een nieuwe aangifte wordt ingediend.


2.2.4. Met hoofdletter gemerkte vakken

Slechts de van een volgnummer voorziene vakken dienen, in voorkomend geval, te worden ingevuld. De overige vakken met een hoofdletter aangeduid, zijn uitsluitend voor het intern gebruik door de douane bestemd.

De vakken die door de aangever moeten worden ingevuld, beginnen met een cijfer en hebben een witte achtergrond. De comptabele vakken welke de aangever ook moet invullen hebben een lichtgroene achtergrond. De vakken met een groene achtergrond- beginnend met een letter zijn bestemd voor de douane.


2.2.5. Handtekening.

Op het eerste exemplaar van zowel de Hoofdaangifte als van eventuele bislijsten moet de originele handtekening van de aangever voorkomen.

De aangever (importeur of exporteur) is bevoegd zijn gemachtigde (declarant) volmacht te verlenen tot het tekenen van zijn/haar aangiften. Dit moet blijken uit een volmacht welke door hem is afgegeven.

De aangever of, in voorkomend geval , zijn gemachtigde vertegenwoordiger geeft door de indiening van een door hem ondertekende aangifte de wens te kennen de goederen voor de gevraagde regeling aan te geven en, onverminderd de eventuele toepassing van strafbepalingen, verbindt hij zich hierdoor, overeenkomstig de bepalingen ter zake, ten aanzien van:

- de juistheid van de in de aangifte voorkomende gegevens;

- de echtheid van de bijgevoegde documenten;

- de naleving van alle verplichtingen in verband met de plaatsing
  van de betrokken goederen onder de gevraagde regeling.


2.2.6. Verklaring / betekenis IT- formulier, H99 - formulier en
           Certificaten vak ministeries.


2.2.6. 1. Het IT-formulier.

Het Internationaal Handelstransactie formulier werd per 1 september 1999 door de Deviezencommissie bij AB 207 ingevoerd. Dit formulier wordt gebruikt bij zowel import als export en voor de heffing van de deviezenprovisie. Elke invoer- of uitvoer aangifte (Enig Document), dient daarom vergezeld te zijn van een door de bank geldig gemaakt IT-formulier. Dit geldt ook voor opslag van goederen die worden opgeslagen (S-7).

Uitzonderingen hierop gelden voor o.a.:

- geschenkzendingen bij invoer tot een waarde van USD 500,-.
  (of equivalent hiervan)

- zendingen t.b.v. diplomatiek verkeer en internationale organisaties
  z.a. I.D.B., O.A.S., etc. (conform Art. 36 en 37 van de WTI 1996).

- gebruikte verhuisboedels e.d. (conform Art. 29 WTI 1996)
  waarbij vrijstelling wordt verleend van betaling van rechten.

Het nummer van dit formulier wordt door de aangever ingevuld in vak 23 onder de goederenomschrijving, voorzover het betrekking heeft op de gehele zending. Indien er voor één zending meer IT-formulieren gebruikt worden, zal het onderscheid duidelijk moeten blijken in de vakken 23, die betrekking hebben op het IT-formulier. Voor het correct gebruik van het IT-formulier zelf, verwijzen wij u naar de door de Deviezencommissie verstrekte brochure.


2.2.6. 2. Het H99-formulier.

Het H99-formulier (vergunning) wordt geldig gemaakt en afgehandeld door de Dienst I.U.D. van het Ministerie van Handel en Industrie. Dit formulier is bedoeld voor goederen die voorkomen op de negatieve lijst. Het nummer van de verleende vergunning wordt in vak 31 van het Enig Document vermeld.

Verder verwijzen wij u naar de door HI gegeven instructie m.b.t. de correcte afhandeling van het H99-formulier.


2.2.6. 3. Certificaten vak ministeries.

De nummers van de certificaten afgegeven door vak ministeries z.a. Landbouw, Veeteelt en Visserij (L.V.V.), Natuurlijke Hulpbronnen (N.H.), Justitie en Politie, Volksgezondheid en Onderwijs en Volksontwikkeling, etc., moeten bovenin het vak additionele informatie aan de ommezijde van het Enig Document worden vermeld en mogen in voorkomende gevallen worden opgenomen in de in genoemd vak gestelde verklaringen.


2.2.7. Procedurele aanpassing APC R375 en R376.

Bij gebruik van deze apc's moet in het eerste deel van vak 19 het volgende worden ingevuld: "Gebruik" en in het tweede deelvak "AB", hetgeen staat voor "gebruik aan boord".

2.2.8. Nadere toelichting S800.

In gevallen van overmachtssituaties, waarbij goederen of containers met goederen bestemd voor buitenlandse havens en voorkomende op het doorvoermanifest, moeten worden gelost, zal men de volgende goederencode op de betreffende S800 hanteren voor die goederen: "9902.0000".

Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het hier gaat om goederen waarvan de scheepvaartmaatschappij geen specificatie heeft. De goederenomschrijving zal een summiere beschrijving van de inhoud mogen omvatten (koopmansgoederen).


2.2.9. Specificatie CIF-waarde.

Het blijkt vaak dat in vak 14 als leveringsvoorwaarde CIF-Paramaribo wordt vermeld, terwijl er een FOB-transactie heeft plaatsgevonden. De totale waarde wordt dan als CIF-waarde in vak 30 vermeld.

Dit is niet juist. Gezien de nieuwe procedure met het IT-formulier en de behoefte om inzicht te krijgen in de FOB-waarden, zal de waarde gespecificeerd moeten worden vermeld in de vakken 30,32,33 en zo nodig vak 34. Het zou ideaal zijn om aan uw leverancier te vragen de FOB-waarde (afzonderlijk) te vermelden op de factuur indien het niet een duidelijke FOB-levering betreft.

2.3.0. Verplichte data op de factuur (zie bijlage 8).



Naar Pagina:                             Bijlagen






OPMERKING:

De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld

(de vakken 11 en 15 mogen indien nodig ook met de hand worden ingevuld). Zie ook 2.2.1.



    





suriname . NU  naar boven



Ontwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: