andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies    : Aanvullende regelgeving invoer verhuisboedel


Aanvullende regelgeving invoer verhuisboedel


De praktijk heeft uitgewezen dat de procedures van het onder deposito inklaren van gebruikte verhuisboedels niet altijd even duidelijk te zijn. Voor zowel ambtenaren bij de uitvoering als aangevers zorgt dit euvel voor de nodige problemen. Dit probleem wordt groter, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de doelgroep remigranten zijn, die geringe kennis hebben van processen bij de goederenbeweging. In enkele gevallen zijn zij in het land van vertrek niet optimaal of zelfs verkeerd geďnformeerd.

Hoewel de regelgeving hiertoe reeds is vervat in de Wet Tarief van Invoerrechten (WTI 1996) en de uitvoering ervan in de Beschikking Voorwaarden en Voorzieningen voor Gehele of Gedeeltelijke Vrijstelling van Invoerrechten (La.B 1739), is het nuttig deze te ondersteunen met een aanvullende werkinstructie.

Ook wordt hiermee beoogd meer bekendheid te geven aan de juiste werking van douaneprocedures; het motto van transparant beleid komt beter tot zijn recht.

I. Vrijstellinggenietenden

Door de aard van de vrijstelling kunnen uitsluitend niet-ingezetenen in aanmerking komen daarvoor. Volgens de wet zijn vrijstellinggenietenden natuurlijke personen:

a.   met een Surinaams of vreemde paspoort, die langer dan 185 dagen
      per kalenderjaar in het buitenland hun hoofdverblijf hadden

b.   die hun hoofdverblijf in het buitenland naar Suriname overbrengen

c.   die bij een aanvraag voor vrijstelling van rechten een bewijs
      van inschrijving bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB Suriname)
      aan de Douane overleggen, waaruit de verandering van het hoofdverblijf
      moet blijken

d.   die kunnen aantonen dat zij werkelijk hoofdverblijf in het
      buitenland hebben gehad, zonder tevoren te zijn uitgeschreven
      van het CBB


II. Depositostelling

Indien aanvrager nog niet aan alle formaliteiten heeft voldaan, kan de Inspecteur toestaan dat de wegvoering van het verhuisgoed onder deposito geschiedt. Echter, depositostelling is uitsluitend mogelijk:

1.   op een enig document met in vak 3 de Aangifte Procedure Code (APC)
      C404, vermeldende aan de ommezijde een verzoek daartoe aan de
      Inspecteur

2.   voor houders van een vreemd paspoort, in afwachting van een
      beschikking van het proces van toelating, onder overlegging van een
      strookje waaruit de indiening van de aanvraag bij de afdeling
      "Toelating" van het Ministerie van Justitie blijkt

3.   voor houders van een Surinaams paspoort, in afwachting van het
      bewijs van inschrijving bij CBB, waaruit de verandering van hoofdverblijf
      van de aanvrager na diens meest recente binnenkomst in Suriname moet
      blijken


III. Het depositobedrag

Deposito's zijn betalingen, die tot zekerheid van de verschuldigde rechten dienen. Vanwege het tijdelijke karakter van deze ontvangsten door de Overheid, worden deposito's onder bepaalde voorwaarden geheven, te weten;

1.   depositostelling geschiedt ten genoegen van de Ontvanger

2.   het bedraagt minimaal 40% van de douanewaarde van de verhuisboedel

3.   de geldigheid is 2 maanden, telkenmale te verlengen tot maximaal
      6 maanden

4.   restitutie van het depositobedrag vindt plaats nadat is voldaan aan
      het gestelde in II, de punten 2 en 3


IV. Aanvraag en beschikking

Op een aanvraag voor vrijstelling van rechten bij de invoer van een gebruikte verhuisboedel beslist de Inspecteur binnen een redelijk termijn bij beschikking. Een redelijk termijn is naar gelang de omstandigheden binnen een etmaal. Het is voor de douanepraktijk en imago bevorderlijk dat een beschikking wordt gegeven op dezelfde dag van de indiening van de aanvraag. Bij vrijstelling van gebruikte verhuisboedel volstaat de aanvraag op een enig document met de APC C404 met als goederencode 9901.0000. De beslissing die de Inspecteur daarop stelt, is de vrijstellingsbeschikking.

Thans wordt de tekeningsbevoegdheid voor deze beschikking door de Inspecteur aan een onder hem dienende hoofdambtenaar overgedragen. Ter bevordering van transparantie geldt steeds dat een afwijzende beschikking met redenen is omkleed.


V. De vereisten

De wet eist dat een aanvraag voor vrijstelling vergezeld moet zijn van een ondertekende inventarislijst. Eveneens moeten de volgende bescheiden worden overgelegd.

1.   een bewijs van inschrijving bij CBB

2.   een duidelijke en leesbare fotokopie van het paspoort

3.   inzage van het authentieke paspoort alleen in gevallen van
      twijfels om de juistheid en duidelijkheid van deze kopie

4.   een verklaring van de aangever dat met deze zending verhuisboedel
      de overbrenging van zijn hoofdverblijf in zijn geheel heeft plaatsgevonden
      of dat een deel ervan nog zeilende is

5.   in geval van een nog gedeeltelijk zeilende verhuisboedel, dient ook een
      inventarislijst daarvan te worden ingediend


Voorts is de Inspecteur bevoegd die maatregelen te doen nemen, die de fiscale belangen van de Staat moeten kunnen veilig stellen en de werking van een effectieve controle bevorderen.Bijlage: Een model van een verklaring van aanvrager als bedoeld in punt V.4

VERKLARING

Mijn hoofdverblijf, bestaande uit .... colli gebruikte verhuisboedel heb ik van ........... naar Suriname heb overgebracht.

*Behalve deze is er geen andere zending zeilende, waarop ik bij invoer aanspraak op vrijstelling van rechten kan maken. Een door mij ondertekende inventarislijst sluit ik hierbij in.

*Behalve deze is er nog een zending zeilende, bestaande uit……. …..colli, waarop ik bij invoer wel aanspraak op vrijstelling kan maken. Een door mij ondertekende aanvullende inventarislijst sluit ik hierbij in.

Paramaribo, ..... - .. - 200. ,


Naam : ____________________
Voornamen : ____________________
Paspoortnummer : ____________________
Adres : ____________________
Telefoon : ____________________


_________________________
HandtekeningAmbtelijke bevindingen

Opgelegd onder archiefno..............


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: