andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Vrijstellingen    : Wet op het statistiekrecht 1973 (art. 5 t/m art. 7)


1973            No. 9


STAATSBLAD van SURINAME

Wet van 30 januari 1973 tot vaststelling van een nieuwe regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht. ( Wet op het Statistiekrecht 1973)

IN NAAM VAN DE PRESIDENT
VAN DE REPUBLIEK SURINAME


In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de heffing van Statistiekrecht vast te stellen:

Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande Wet:

Enz. enz.

Artikel 5

1.   Geen statistiekrecht wordt geheven bij de invoer van gebruikte goederen, geen inventaris zijnde, welke een ingezetene van Suriname heeft gerfd;

2.   Het statistiekrecht bedraagt Sf 10,- (tien gulden) bij de invoer van:

a) goederen, bestemd voor openbare Musea of openbare verzamelingen om daarin bewaard te blijven;

b) door de Minister aangewezen toestellen, apparaten, of voorwerpen, welke dienen om de nadelige gevolgen van lichaamsgebreken geheel of gedeeltelijk op te heffen;

c) goederen, speciaal vervaardigd, hetzij voor de opvoedkundige, culturele of wetenschappelijke ontwikkeling van blinden, hetzij voor de wederinschakeling van blinden in de maatschappij en be-stemd tot hun persoonlijk gebruik;

d) goederen, welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en binnen een jaar weder worden ingevoerd zonder in het buitenland een herstelling, bewerking of verwerking te hebben ondergaan.

Artikel 6

Geen statistiekrecht wordt geheven bij in - en uitvoer van:

a) verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan;

b) goederen, welke door reizigers tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis worden gebezigd;

c) doodkisten waarin lijken, of urnen waarin as van gecremeerde lijken zit, alsmede de daarbij inge-voerde bloemen en tot versiering van de kist of urn dienende voorwerpen;

d) goud, gemunt of in baren, alsmede van munten in zilver of onedel metaal van Suriname;

e) goederen welke bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door leden (gebruik door leden van het gezin daaronder begrepen) van binnen Suriname hun functie uitoefenende "Beroepsconsuls", alsmede van de aan de Consulaten verbonden Kanselarij - beambten, mits deze beroeps - Consuls en kanselarij - beambten vreemdelingen zijn en binnen Suriname geen bedrijf of beroep uitoefenen en voorts indien en voor zover de vreemde Staat waarvan het Consulaat binnen Suriname is gevestigd aan de Republiek Suriname een overeenkomstige vrijstelling verleent (wederkerigheid), indien een soortgelijke heffing bestaat, behoudens afwijking in bestaande Internationale Verdragen;

f) kanselarijbenodigdheden, welke door of namens vreemde Regeringen aan haar binnen Suriname gevestigde Consulaten worden toegezonden;

g) goederen, in gevallen, waarin de Internationale betrekkingen zulks naar het oordeel van de Minis-ter wenselijk maken;

h) provisie en of scheepsbehoeften kennelijk tot verbruik aan boord van binnenkomende en uitgaan-de schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer dienende en als zodanig aangegeven, als-mede brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende en uitgaande schepen of lucht-vaartuigen in het internationaal verkeer en bestemd voor het voortdrijven of smering daarvan;

i) ledige, mits gebruikte fusten en andere voorwerpen (containers - gascilinders) n en ander voor het vervoer van goederen, opzettelijk vervaardigd en ingericht.

Artikel 7

1. Volgens door de Minister vast te stellen bepalingen, onder de daarbij door hem te stellen voor-waarden, kan gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht worden verleend bij de invoer van:

a) goederen, ingevoerd door of ten behoeve van de Staat, van door de Minister aan te wijzen Pa-rastatale lichamen of Particuliere instellingen, bestemd om te worden gebruikt of verbruikt ten behoeve van de uitvoering van projecten welke geheel of voor een belangrijk gedeelte worden gefinancierd uit door Nederland of andere landen, de Europese Economische Gemeenschap of Buitenlandse Instellingen daarvan, speciaal voor de uitvoering van die projecten ter beschikking gestelde middelen;

b) zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, alsmede hun inventaris voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven scheepvaartbedrijf;

c) luchtvaartuigen, met uitzondering van sport - en lesvliegtuigen alsmede toebehoren daarvan, voor zover deze niet wordt gelost, ingevoerd door een in Suriname gevestigde en ingeschreven luchtvaartbedrijf;

d) goederen, ingevoerd om hersteld of bewerkt te worden, dan wel om verwerkt te worden tot - of aangebracht te worden aan - andere goederen (het assembleren daaronder begrepen) die worden uitgevoerd;

e) verpakkingsmiddelen, hetzij gebruiksklaar, hetzij in losse onderdelen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aangebracht, ook indien deze voorwerpen afzonderlijk worden ingevoerd, voor zover zij worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van de in lid 1 onder d bedoelde goederen;

goederen welke, na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd en buiten Suriname een herstelling of bewerking hebben ondergaan of van

goederen welke zijn verkregen door verwerking buiten Suriname van goederen welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd of van

goederen waaraan zich delen of onderdelen bevinden welke uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en buiten Suriname aan die goederen zijn aangebracht.

2. Geen statistiekrecht wordt geheven bij de uitvoer van de in lid 1 onder a bedoelde goederen, welke geen bestanddeel van het project hebben uitgemaakt en na de voltooiing daarvan weder worden uitgevoerd.Enz. enz.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: