andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten    : Wet tegengaan smokkelen (Smokkeldecreet)
WET van 10 januari 1986, houdende vaststelling van regelen met betrekking tot het tegengaan van smokkelen (Wet tegengaan smokkelen) (S.B 1986 no.3), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B. 1990 no.54.

Artikel 1


1. In deze wet wordt verstaan onder:

a) de minister: de minister belast met economische aangelegenheden;
b) goederen: alle roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van
     binnenlandse wettige betaalmiddelen;
c) invoer van goederen: het brengen van goederen in het vrije verkeer;
d) uitvoer van goederen: het brengen van goederen buiten het vrije verkeer.

2. Onder invoer en uitvoer van goederen wordt mede verstaan iedere handeling die kennelijk rechtstreeks is gericht op het bewerkstelligen van invoer onderscheidenlijk uitvoer van goederen.

Artikel 2


1. Onverminderd hetgeen in de terzake bestaande wettelijke regeling is bepaald, is het een ieder verboden goederen in- of uit te voeren zonder vergunning van het daartoe bevoegde gezag of daarbij behulpzaam te zijn dan wel gelegenheid, inlichtingen en middelen daartoe te verschaffen.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is het een ieder verboden de daarin bedoelde goederen te kopen of te verkopen, te huren of te verhuren, in te ruilen of te verruilen, in pand te nemen of te geven, als geschenk aan te nemen te vervoeren, te bewaren of te verbergen.

Artikel 3


1. Opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 2 wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van ten hoogste een miljoen gulden.

2. Niet opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 2 wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend gulden.

3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 3a


1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is het alle voerlieden en kapiteins die de kusten en rivieren bevaren, verboden kennelijk voor verkoop bestemde goederen te vervoeren zonder in het bezit te zijn van deugdelijk ondertekende en gewaarmerkte stukken, bevattende de benaming en de hoeveelheid der te voeren of vervoerde goederen.

2. De in het vorige lid bedoelde stukken zijn:

a)
een bewijs van afgifte, afkomstig van de winkelier of de leverancier, bij wie de
     goederen zijn gekocht of ingeladen:

b) een opdracht brief van de winkelier of het bedrijf, aan wie de
     goederen geleverd moeten worden.

3. Overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt, behoudens tegenbewijs, als een misdrijf beschouwd, waarop leden 1 en 2 van artikel 3 van toepassing zijn.

Artikel 4


1. De vervolgingsambtenaar bezit de bevoegdheid terzake van feiten, strafbaar gesteld in artikel 3, voorwaarden te stellen, bij vrijwillige voldoening waarvan het recht tot strafvervolging kan vervallen.

2. Ten aanzien van het bepaalde in het vorige lid, vindt artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht overeenkomstige toepassing.

3. Indien het recht tot strafvervolging ingevolge dit artikel vervalt, wordt de desbetreffende instantie van het ministerie, dat zulks aangaat met de afloop van de zaak en de geldende voorwaarden in kennis gesteld.

4. De minister belast met justitiŽle aangelegenheden geeft dienaangaande nadere voorschriften.

Artikel 5


Met het opsporen van de feiten strafbaar gesteld in artikel 3 zijn behalve zij, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de daartoe door de Minister belast met justitiŽle aangelegenheden in overleg met de daarbij betrokken instanties, aan te wijzen personen.

Artikel 6


De opsporingsambtenaren kunnen te allen tijde inzage vorderen van alle boeken en bescheiden, waarvan zij voor de goede vervulling van hun taak inzage nodig oordelen.

Artikel 7


1. De opsporingsambtenaren kunnen in het belang van de opsporing vorderen, dat de bestuurders van vaartuigen en vervoermiddelen deze doen stil houden en controle toestaan op de naleving van de voorschriften bedoeld in deze wet. Zij kunnen, indien de belangen der controle naar hun redelijk oordeel zulks vorderen, ten koste van ongelijk deze vaartuigen en vervoermiddelen naar een nabij gelegen plaats overbrengen, lossen of doen lossen, dan wel afladen of doen afladen. Zij kunnen vorderen dat de bestuurders overeenkomstig hun aanwijzingen terzake medewerking verlenen.

2. Een vordering om stil te houden, controle toe te staan en daarbij medewerking te verlenen kan ook worden gericht tot personen, die goederen vervoeren.

3. De opsporingsambtenaren treffen de maatregelen, welke naar hun redelijk oordeel noodzakelijk zijn, ten einde de nakoming van een vordering, als in dit artikel genoemd, te vervullen.

Artikel 8


1. De opsporingsambtenaren zijn ten allen tijde bevoegd om in beslag te nemen, zomede ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen, van alle goederen, met in begrip van het vaartuig of vervoermiddel, welke tot de ontdekking der waarheid kunnen dienen.

2. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, daaronder begrepen lokalen, opslagplaatsen, erven en woningen, waarvan zij op grond van bepaalde feiten of omstandigheden vermoeden, dat zich aldaar goederen bevinden, leidende tot opsporing van de in artikel 3 strafbaar gestelde feiten. Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met behulp van de sterke arm.

3. In woningen treden zij tegen de wil van de bewoners niet binnen dan voorzien van een algemeen last van de vervolgingsambtenaar of een bijzonder schriftelijk last van een hulpofficier van Justitie.

4. Van het binnen treden wordt binnen tweemaal vier en twintig uur proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip van binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt.

De opsporingsambtenaren zijn bevoegd zich van bepaalde door hen aangewezen personen te doen vergezellen. In dit geval wordt hiervan in het proces-verbaal melding gemaakt.

5. Van een weigering om te voldoen aan een in dit artikel opgelegde verplichting kan niemand zich met vrucht beroepen op de omstandigheid, dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding is verplicht, zelfs niet indien deze verplichting hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd.

6. De bloed en aanverwanten in de rechte linie, die in de zij linie tot de derde graad ingesloten, alsmede de echtgenoot van de persoon ingesloten, alsmede de echtgenoot en de vroegere echtgenoot van de persoon te wiens aanzien de gegevens zijn verlangd, kunnen zich van het verstrekken van gegevens verschonen.

Artikel 9


1. Bij het uitoefenen van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 8 leden 1en 2 zijn de opsporingsambtenaren bevoegd de in dat artikel bedoelde goederen en plaatsen te verzegelen en indien mogelijk te bewaken.

2. Van deze verzegeling alsmede van de in beslagneming als bedoeld in artikel 8 lid 1 geven zij onverwijld kennis aan de vervolgingsambtenaar belast met de vervolging van economische delicten.

Artikel 10


1. Niettegenstaande hetgeen in artikel 3 is bepaald, kunnen de in beslag genomen goederen met inbegrip van het vaartuig of vervoermiddel in het openbaar worden verkocht. Indien het vaartuig of het vervoermiddel de verdachte niet toebehoort, maar de rechthebbende van het vaartuig of het vervoermiddel, waarmede het strafbaar feit is gepleegd, daarbij behulpzaam is geweest, gelegenheid dan wel inlichtingen en middelen heeft verschaft, kunnen deze eveneens in beslag worden genomen en in het openbaar worden verkocht. De opbrengst wordt in de Staatskas gestort.

2. Voor deze verkoop dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de vervolgingsambtenaar belast met economische delicten. Deze kan in de toestemming aangeven of alle in beslag genomen goederen of een deel daarvan verkocht zullen worden.

3. De richtlijnen met betrekking tot de in dit artikel bedoelde verkoop worden door het Openbaar Ministerie gegeven.

Artikel 11


1. Indien een feit, bij deze wet strafbaar gesteld, wordt begaan door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en kunnen de in deze wet voorziene straffen en maatregelen, indien deze daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:

a) tegen de rechtspersoon dan wel

b) tegen de in Suriname gevestigde leden van het bestuur en bij ontstentenis
     of belet van die leden tegen de vertegenwoordigers van de rechtspersoon
     in Suriname;

c) tegen hen, die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen,
     die de feitelijke leiding hebben gehad bij de verboden gedragingen
     dan wel

d) tegen de onder a, b en c genoemde gezamenlijk.

2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap en het doelvermogen.

3. Geen straf wordt uitgesproken tegen het lid van het lid van het bestuur of tegen de vertegenwoordiger van wie blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd.

Artikel 12


1. Voor zover in deze wet hiervan niet is afgeweken vinden de artikelen van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 42 tot en met 81 van het Wetboek van Strafvordering ten aanzien van de in artikel 3 strafbaar gestelde feiten overeenkomstige toepassing.

2. Indien de bepalingen van deze wet niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van andere wettelijke regelingen betreffende in- en uitvoer van goederen, vinden de bepalingen van deze wet toepassing.

Artikel 13


1. Indien de verdachte van het tenlaste gelegde wordt vrijgesproken, worden alle in beslag genomen goederen c.q. de opbrengst daarvan, aan hem teruggegeven.

2. Indien de verdachte evenwel van het tenlaste gelegde van rechtsvervolging wordt ontslagen, kan de rechter bij zijn uitspraak bepalen, dat hem de goederen of een deel daarvan c.q. de opbrengst of een deel daarvan zullen worden teruggegeven.

3. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in die gevallen, waarin de vervolgingsambtenaar van verdere vervolging afziet.

Artikel 14


Onverminderd hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, kan bij of krachtens staatsbesluit aanvullende voorschriften worden vastgesteld.

Artikel 15


1. Deze wet dat kan worden aangehaald als "Wet tegengaan smokkelen" wordt bekend gemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††