andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Lijst Wetten    : Kosten inzake wegen van goederen,
het roeien van vaten en het heffen van weeg-,
roei- en opslaglonen en entrepotrechten1927       No. 1


GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME


Staatsbesluit van 6 januari 1927 no. 21, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de thans geldende tekst van de verordening van 5 december 1908 (GB 1909 No. 16) omtrent het wegen van goederen,
het roeien van vaten en het heffen van weeg -, roei - en opslaglonen en entrepotrechten.

De Gouverneur van Suriname


Overwegende, dat de verordening van 5 december 1908 (GB 1909 No. 16) omtrent het wegen van goederen, het roeien van vaten en het heffen van
weeg -, roei - en opslaglonen en entrepotrechten verschillende wijzigingen en aanvullingen heeft ondergaan bij de verordening van 31 december 1926 (GB No. 134) en dat het ter vergemakkelijking van de raadpleging van deze verordening wenselijk is de thans geldende tekst daarvan in een geheel samen te vatten en die in het Gouvernementsblad op te nemen.

Besluit:

Te bepalen, dat de voormelde verordening van 5 december 1908 (GB 1909 No. 16), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, nevens afschrift van deze resolutie, in het Gouvernementsblad zal worden geplaatst.

Paramaribo, 06 januari 1927
VAN HEEMSTRA

Uitgegeven, de 6e januari 1927
De Gouvernements - Secretaris,
H. F. Esser l.g.s
Verordening van 5 december 1908
(GB 1909 No. 16),


- omtrent het wegen van goederen, het roeien van vaten en het heffen
  van weeg -, roei - en opslaglonen en entrepotrechten,

- gelijk zij luidt na de daarin bij de verordening van 31 december 1926
  (GB no. 134) aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.

Artikel 1


Van Gouvernementswege worden tegen betaling van de verschuldigde lonen, goederen gewogen en vaten geroeid. Voor weging of roeien en andere niet afzonderlijk genoemde verrichtingen buiten de daarvoor door de President aangewezen plaatsen en buiten de gewone diensttijd van de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen vastgesteld nodig is, een vergunning van de Inspecteur.

De inkomsten, voortvloeiende uit deze verordening, komen, behoudens de reis - en verblijfkosten, bedoeld in artikel 7 ten bate van 's landskas.

Artikel 2


De voorschriften omtrent het wegen en roeien, de ontvangst en de verantwoording van de krachtens deze verordening verschuldigde lonen en rechten worden door de Directeur der Belastingen vastgesteld.

Artikel 3 **)


De weeg - en roeilonen zomede het opslagloon en het entrepotrecht, respectievelijk bedoeld bij artikel 8 § 7 en artikel 22 § 4 van de Scheepvaartverordening, worden geheven volgens onderstaand tarief:

A. Het weegloon bedraagt voor wegingen op de overeenkomstig
    artikel 1 aangewezen plaatsen:

1 Voor varkens, geiten en schapen, per stuk
25,00
2 Voor runderen en niet met name genoemde dieren, per stuk
50,00
3 Voor goud, zilver en andere edele metalen, gouden en zilveren voorwerpen en edelgesteenten, per 10 gram of gedeelte daarvan
10,00
4 Voor alle andere goederen per 100 kg of gedeelte daarvan
5,00


B.

  Het roeiloon, voor roeiing op de overeenkomstig artikel 1 aangewezen plaatsen, bedraagt per vat

50,00
  Voor weging en roeiing en voor andere niet afzonderlijk genoemde verrichtingen buiten de overeenkomstig artikel 1 aangewezen plaatsen, is bovendien verschuldigd een vacatiegeld per uur of gedeelte daarvan, de heen - en terugreis van de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen daaronder begrepen, voor elke ambtenaar
60,00


C.   Het opslagloon - hieronder mede te verstaan loon wegens de
      opslag van goederen, bestemd om te worden uitgevoerd - bedraagt
      per etmaal of gedeelte daarvan:

  1.   Per vat, inhoudende onverpakte natte waren, voor elke 100 liter
        inhoudruimte of gedeelte daarvan:

a In een voor afsluiting ingerichte overdekte bergplaats
1,00
b In een niet - afgesloten overdekte bergplaats
0,75
c Op niet - overdekte steigers of terreinen
0,50


  2.   Voor andere voorwerpen, per kubieke meter of gedeelte daarvan:

a In een voor afsluiting ingerichte overdekte bergplaats
2,25
b In een niet - afgesloten overdekte bergplaats
1,50
c Op niet - overdekte steigers of terreinen
1,05


  3.

  Voor levende dieren per stukOnverminderd de vergoeding voor alle schade aan de inrichting tot berging of opslag van vee aangebracht
11,25


D.   Het entrepotrecht bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan:

1 Per vat, inhoudende onverpakte natte waren, voor elke 100 liter inhoudsruimte of gedeelte daarvan
1,50
2 Voor alle andere voorwerpen:per 1/10 kubieke meter of gedeelte daarvan
1,25


Bij de toepassing van dit tarief wordt het bij de eindafrekening te betalen bedrag naar boven afgerond tot hele centen.

Artikel 4


Voor de in het vorig artikel bedoelde heffing is voor elke partij tenminste een bedrag van 150,-- verschuldigd.

Artikel 5


Indien van een partij slechts een gedeelte gewogen en naar de uitkomst daarvan het gewicht van de gehele partij berekend is, wordt, voor de berekening van het weegloon, de gehele partij als gewogen beschouwd.

Artikel 6


De lonen, bedoeld onder A, B en C van artikel 3, worden verdubbeld, indien de verrichting plaatsvinden buiten de vastgestelde gewone diensttijd voor de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen.

Artikel 7


Voor de verrichting buiten de standplaats worden voor de heen- en voor de terugreis aan elke daarmede belaste ambtenaar de betaalde reiskosten teruggeven en verblijfkosten vergoed volgens het geldend tarief, tenzij tot het vervoer van de ambtenaren door belanghebbenden een behoorlijk vervoermiddel wordt beschikbaar gesteld, in welk geval alleen verblijfskosten worden vergoed.

Artikel 8


Het Gouvernement noch haar ambtenaren zijn verantwoordelijk voor verlies, bederf of schade van de opgeslagen goederen, tenzij ingeval van bewezen slordigheid of schuld der ambtenaren.

Artikel 9


Ter berekening voor zoveel nodig van de kubieke inhoud van opgeslagen of geėntreposeerde voorwerpen wordt als grondvlak in aanmerking genomen de oppervlakte, welke door de plaatsing van deze voorwerpen wordt ingenomen of voor de plaatsing van enig ander voorwerp niet meer kan dienen. De heffing vangt aan met ingang van de dag, volgende op die van de opslag of van de entrepotsering.

Artikel 10


Voor weging en roeiing en voor andere niet afzonderlijk genoemde verrichtingen buiten de overeenkomstig artikel 1 aangewezen plaatsen worden de vereiste werktuigen door de belanghebbende verschaft. In afwijking van deze regel kunnen kleinere werktuigen van de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen hiervoor door de bij artikel 66 van de Scheepvaartverordening (GB 1908 No.63) - geldende tekst GB 1939 No.30 - als Inspecteur aangeduide ambtenaar worden afgestaan, wanneer naar diens oordeel de dienst dit toelaat. In dit geval komen nochtans alle kosten van vervoer van de afgestane werktuigen voor rekening van de belanghebbende.

De lonen van de arbeiders, die nodig zijn voor de weging en roeiing, zomede voor de opslag, de uitslag en voor de andere verrichtingen, komen voor rekening van de belanghebbende.

Artikel 10a


Bij Staatsbesluit kunnen de in deze Wet vastgestelde tarieven worden gewijzigd.

Artikel 11


Bij het in werking treden van deze verordeningen vervallen de verordeningen van 2 mei 1888 (GB No.26) en van 7 december 1896 (GB No.52), zomede alle bestaande bepalingen betreffende de Waag.
Artikel 12


Deze verordening treedt in werking op en door de Gouverneur te bepalen tijdstip.


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: