andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Toelichting op het gebruik van het formulier Enig Document,
Suriname 6e druk, januari 2004Naar Pagina:                             Bijlagen


3.     Invulling van de vakken


Vak 1     Importeur/ Exporteur

Vermelding van naam en voornaam, of handelsnaam, en het volledig adres van :

- de importeur bij invoer.
- de exporteur bij uitvoer.


Vak 2     Im -/ Exporteur

Vermelding van het door de douane aan de Importeur of Exporteur toegekende codenummer. In geval het betreft incidentele klanten, dient men te vermelden voor ingezetenen het ID-nummer en niet-ingezetenen het paspoortnummer. Tevens dient er achter deze nummers de Nationaliteit middels een afkorting worden vermeld.

v.b. 1.: EJ 005924SR (ingezetene)

v.b. 2.: ZX 030663NL (niet-ingezetene)

Zij die regelmatig aangiften doen en niet behoren tot een geregistreerde onderneming kunnen door de douane een nummer toegekend krijgen. U bent dan verplicht in het vervolg dit nummer te gebruiken. Zie bijlage No. 6: Werkinstructie klantennummers dd. 13 mei 2002.


Vak 3     APC

APC staat voor Aangifte Procedure Code. In het linkerdeel van het vakje moet de code worden ingevuld van de procedure waaronder de goederen worden aangegeven. De code bestaat uit een letter en drie cijfers ( b.v. C400 ). ( bijlage 2 )


Vak 4     Aangiftepunt

Vermelding van de code van het aangiftepunt alwaar de aangifte ingediend wordt.

Code

IA 01


NH 01

LH 01

NN 01

AL 01

SD 01

LV 01
     Naam aangiftepunt

Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen
( van 't Hogerhuysstraat - Nieuwe Haven )

Visitatiepost Nieuwe Haven

Visitatiepost Luchthaven te Zanderij.

Visitatiepost Nieuw Nickerie.

Visitatiepost Albina.

South Drain (Nickerie)

La VigilantiaVak 5     Aantal artikelen / bislijsten

Vermelding in de eerste onderverdeling van het totaal aantal artikelen dat door belanghebbende op de Hoofdaangifte en bijbehorende Bislijst wordt aangegeven.

Het aantal artikelen stemt overeen met het aantal vakken 'omschrijving van de goederen' dat moet worden ingevuld. Maximaal 99 artikelen kunnen per aangifte worden geregistreerd. (1 Hoofdaangifte en 24 Bislijsten). In de tweede onderverdeling het totaal aantal gebruikte bislijsten.

( bijvoorbeeld : wanneer een Hoofdaangifte en twee Bislijsten worden overgelegd, dient men op de Hoofdaangifte te vermelden: 10 ½ 2 (10 artikelen en 2 bislijsten ).


Vak 6     Aangever

Vermelding van de naam en voornaam of handelsnaam en het volledig adres van de aangever. Indien degene die de aangifte doet dezelfde is als degene die in vak 1 staat vermeld, kan 'importeur' of 'exporteur' worden ingevuld. Bij alle incidentele aangiften moet de volledige naam van de aangever worden vermeld, als die niet dezelfde is als de im- of exporteur.


Vak 7     Aangeversnummer

Vermelding van het aan de Aangever door de douane toegekende nummer. Indien geen nummer is toegekend, dient het ID-nummer in machine-schrift vermeld te worden voor incidentele aangevers (ingezetenen). Paspoortnummer indien het een niet-ingezetene betreft.

Elke incidentele aangever dient zich volgens de geldende voorschriften te legitimeren middels een ID-kaart (ingezetene) of een Origineel Paspoort indien het een niet-ingezetene betreft.


Vak 8     Totaal aantal colli.

Vermelding van het totaal aantal colli van de gehele aangifte.

Dus Hoofdaangifte en de Bislijst(en).


Vak 9     Referentienummer.

Nummer dat belanghebbende voor handelsdoeleinden aan de zending heeft gegeven. Naar keuze in te vullen door de gebruiker.


Vak 10     Aard van de transactie.

Vermelding van bepaalde gegevens uit het handelscontract welke betrekking hebben op de overeengekomen transactie, b.v. huur, koop, lease, verkoop, retourzending, transito, reparatie, geschenk, etc.


Vak 11     Manifest / Bill of lading / Airway Bill.

Vermelding in het eerste deelvak het nummer van het manifest en in het tweede deelvak het nummer van de bill of lading (B.L.), airwaybill (AWB) en dergelijke vervoersdocumenten. ( Na indienen van het manifest bij de douane wordt er een volgnummer toegekend). De nummers zijn opvraagbaar bij de Douaneloketten en mogen ter plekke worden ingevuld.


Vak 12     Wijze van betaling.

Vermelding van de betaalwijze (betalingsconditie) m.b.t. de goederentransactie. In het eerste deelvak de afkorting en in het tweede deelvak in code.

code

1

2

3

4

5
afkorting

L / C

N / O

D / P

Vooruit

Andere
omschrijving

crediet opening

na ontvangst der goederen

tegen documenten

vooruitbetaling

andere betalingswijzeVak 13     Vrijstellingsartikel.

Vermelding van de wet en het wetsartikel, beschikking of andere reden op grond waarvan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten en / of andere rechten wordt verleend. ( In het vak additionele informatie op de achterzijde is ruimte voor het vermelden van de noodzakelijke verklaringen ). Tevens moet u de juiste APC code vermelden. ( Zie bijlage 2 ).


Vak 14     Leveringsvoorwaarden.

Vermelding in het eerste deelvak de alfabetische INCOTERMS-code welke de voorwaarden en bedingingen uit het handelscontract weergeeft, waaronder de goederen worden geleverd (zie ook 2.2.9.).

In het tweede deelvak de plaats welke deel uitmaakt van de leveringsvoorwaarde. Voorbeeld. FOB Miami. De incoterms zijn opgenomen in bijlage 3.


Vak 15     Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel.

Vermelding in de eerste onderverdeling van de identiteit, bijvoorbeeld het (de) registratienummer(s) of de naam van het (de) vervoermiddel(en) (vrachtwagen, vaartuig, vliegtuig) waarop of waarin de goederen zijn geladen wanneer zij worden aangebracht in Suriname of waarmee zij Suriname verlaten.

In het tweede deelvak wordt de nationaliteit van het vervoermiddel middels de landencode vermeld. ( bijlage 4 ). De nationaliteiten en landencodes van de diverse schepen zijn opvraagbaar bij de scheepvaartmaatschappijen en de Douaneloketten en mogen ter plekke worden ingevuld.


Vak 16     Vervoerwijze.

Vermelding in de eerste onderverdeling de wijze van vervoer bij grensoverschrijding van de aangegeven goederen middels afkorting. In het tweede deelvak de bijbehorende code.

Code

10

11

12

13

30

40

41

50

51

80

81

90

99
Afkorting

Zee

Z-Cont

Z-Bulk

Kust

Weg

Lucht

L-Cont

L-Post

Z-Post

B-Water

G-Verkeer

E-Kracht

Onb
Omschrijving

Vervoer over zee

Vervoer over zee per container

Vervoer over zee " bulklading "

Vervoer over zee " kustvaart "

Wegvervoer

Luchtvervoer

Luchtvervoer per Container

Postzendingen per Luchtvervoer

Postzendingen per Zeevervoer

Vervoer over binnenwateren

Vervoer over de grens

Eigen kracht

Vervoerwijze onbekendVak 17     Plaats van de goederen.

Vermelding van de juiste plaats waar de goederen kunnen worden onderzocht ( bijvoorbeeld aanduiding van de loods, of kade ).


Vak 18 Land van herkomst.


Vermelding bij invoer en doorvoer in het eerste deelvak het land waar vandaan de goederen zijn verzonden naar Suriname, d.w.z. het land waar de goederen zijn aangegeven tot verzending of ten uitvoer. Echter, indien de goederen daarna het voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of een rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, vermelden het laatste land, Suriname niet meegerekend, waar een dergelijk oponthoud of rechtshandeling heeft plaatsgevonden. In het tweede deelvak moet de code van het land van herkomst worden ingevuld ( naar de onderscheidingen van de landennomenclatuur) deze codes staan vermeld in bijlage 4.


Vak 19     Land van bestemming.

Vermelding bij uitvoer en doorvoer in het eerste deelvak het land van bestemming. In het tweede deelvak moet de code van het land van bestemming worden ingevuld (naar de onderscheidingen van de landennomenclatuur) deze codes staan vermeld in bijlage 4.


Vak 20     Wisselkoers.


Vermelding van de gebruikte koers voor het omrekenen van de buitenlandse valuta naar de aangegeven douanewaarde. Er geldt een verplichte omrekenkoers welke periodiek wordt vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname.

* Bij verschil van de valuta tussen factuur en bijkomende kosten moet u alles herleiden tot de valuta zoals vermeld op de factuur.


Vak 21     Plaats van bestemming.

Vermelding , in geval van douanevervoer binnen Suriname , de plaats waar de goederen heen vervoerd worden, b.v. het aangiftepunt, schip of opslaginrichting met entrepot nummer. Vermelding in geval van uitvoer de plaats waarlangs de goederen worden uitgevoerd.


Vak 22     Artikelnummer.

Vermelding van het volgnummer van het betrokken aangifte-artikel in het totale aantal artikelen dat is aangegeven in de Hoofdaangifte en de aanvullende Bislijsten.


Vak 23     Goederenomschrijving.

De gebruikelijke handelsbenaming van de goederen moet in alle gevallen worden vermeld. Deze omschrijving moet worden uitgedrukt in bewoordingen die zo nauwkeurig zijn dat de indeling van de goederen in de goederennomenclatuur mogelijk is.

Dit vak moet eveneens de uit hoofde van eventuele specifieke voorschriften vereiste vermeldingen bevatten. O.a. voor berekening van specifieke of gemengde belastinge ( dus niet de omschrijving van de door u aangegeven goederencode ).


Vak 24     Aantal colli.

Vermelding van het aantal verpakkingseenheden voor het artikel / de artikelen.


Vak 25    Soort verpakking.

Vermelding van de code overeenkomend met de wijze waarop de goederen zijn verpakt.

Code

CTNS

KSTN

ZKEN

BLEN

RLEN

HSPL

HSPL

BDLS

STKS

VTEN

TNKS

FLSN

PLTS

LSGS

OVRG
Omschrijving

Kartons, dozen

Kisten

Zakken

Balen

Rollen

Haspels

Bundels

Stuks

Vaten/Pails

Kratten

Tanks

Blikken

Flessen

Pallets

Los gestort Overige


( Deze afkortingen gelden ook indien in voorkomend geval slechts sprake is van één collo).


Vak 26     Goederencode.

Vermelding van het codenummer van het betrokken artikel volgens de bijlage als bedoeld in artikel 2 lid 2 van De Wet tarief van invoerrechten 1996. De goederencodes 9901.0000 en 9902.0000 worden onderscheidenlijk gebruikt voor gebruikte verhuisboedel en koopmansgoederen (zie 2.2.8).


Vak 27 Aanvullende eenheden.

Vermelding, voor het overeenkomstig artikel, van de hoeveelheid uitgedrukt in de eenheid vereist voor de berekening van de belasting, of verlangd door het Statistiek bureau, b.v. de vermelding van het aantal liters. In het tweede deel van het vak de code. Indien in het tarief of de statistiekbepalingen voor de desbetreffende goederensoort geen aanvullende eenheid is vastgesteld, dit vak niet invullen.

Zie Bijlage 7: lijst m.b.t. aanvullende eenheden

Code

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Omschrijving

aantal gram

aantal kilogram

aantal liters

aantal kubieke meter

aantal paar

aantal stuks

aantal vierkante meter

aantal meters

aantal doosjes

aantal megawatt

aantal pakjes

aantal ccVak 28     Voorafgaand document.

Indien door de aangifte een eerder afgegeven document wordt aangezuiverd , vermelding van soort en nummer van dat document, en het volgnummer waaronder de goederen in dat document zijn vermeld. Bij de aangifte dient ook een copie van het voorafgaand document te worden overgelegd.


Vak 29     Land van oorsprong.

Vermelding in het eerste deelvak het land waar de goederen vervaardigd zijn of waar de goederen een dusdanige bewerking hebben ondergaan waarmee zij het karakter van oorsprong verkregen hebben. In het tweede deelvak het land in code overeenkomstig de landennomenclatuur ( bijlage 4 ).


Vak 30     Factuurwaarde . **

Vermelding in de eerste onderverdeling de valuta waarin het handelscontract luidt (ook indien dit mondeling is), overeenkomstig de landennomenclatuur, en in de tweede onderverdeling het gefactureerde bedrag van de aangegeven goederen. Het totale factuurbedrag in vreemde valuta mag uitgedrukt in de Surinaamse munt, niet meer dan 8(acht) cijfers voor de komma, (per artikel) bevatten (zie vak 38).

Indien het totaal van acht cijfers overschreden wordt, zal het valutabedrag proportioneel over meerdere artikelen worden uitgesplitst. Uiteraard brengt dit ook een splitsing van de aantallen en gewichten met zich mee. Zie bijlage m.b.t. factuur.


Vak 31     Vergunning nummer **(zie 2.2.6.2.).

Vermelding van het volledig nummer van het H99 formulier, welke betrekking heeft op dit artikel. Dit geschiedt alleen als het vereist is.


Vak 32     Vracht **.

Indien het handelscontract niet voorziet in een gefactureerde prijs inclusief vracht tot Suriname, moet hier het bedrag voor vrachtkosten te worden vermeld in de gefactureerde valuta.


Vak 33     Assurantie **.

Indien het handelscontract niet voorziet in een gefactureerde prijs inclusief assurantie tot Suriname, moet hier het werkelijk betaalde bedrag of een herleiding van de assurantie premie te worden vermeld ( in valuta ).


Vak 34     Andere kosten **.

Vermelding van alle andere kosten ( in de gefactureerde valuta ) welke gemaakt zijn tot Suriname overeenkomstig de bepalingen inzake de douanewaarde. ( dus alle niet gefactureerde kosten welke normaliter in de normale - of koopprijs moeten worden inbegrepen en bijkomende kosten voor royalty's en licentierechten).

** noot: Het betreft een aanpassing naar de waardeberekening uitgaande van de GATT waardedefinitie conform artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14 van de Wet Tarief van invoerrechten 1996.

(Bij ingewikkelde waardeberekeningen en splitsingen over de posten kunt u gebruik maken van een rekenblad overeenkomstig bijlage 5).Vak 35     Merken en nummers- /container nr (s).

Vermelding van merken, nummers en soort van de colli of, wanneer het onverpakte goederen betreft, al naar gelang per geval, van het aantal voorwerpen waarop de aangifte betrekking heeft of de vermelding 'los gestort'. Bij verpakking in containers ook de container nrs. vermelden.


Vak 36     Bruto massa.

Vermelding van de in kilogram uitgedrukte brutomassa van de goederen die in het overeenstemmende vak 23 zijn omschreven. De brutomassa is de massa van de goederen vermeerderd met de massa van al hun verpakkingen, met uitzondering van het transportmaterieel, met name van de containers.


Vak 37     Netto massa.

Vermelding van de in kilogrammen uitgedrukte nettomassa van de goederen die in het overeenstemmende vak 23 zijn omschreven. De nettomassa is de eigen massa van de van al hun verpakkingen ontdane goederen.


Vak 38     Douanewaarde.

Vermelding van de, overeenkomstig de daartoe geldende voorschriften,vastgestelde douanewaarde. Voor wat betreft de uitvoer is dit de waarde F.O.B. Suriname . En voor de invoer de koopprijs mits voldaan wordt aan de eisen van de GATT definitie / W.T.O. / W.C.O.

De douanewaarde dient in Surinaams courant te worden vermeld.

In afwijking hiervan kan in bepaalde gevallen door de President van de Republiek Suriname een andere muntsoort worden aangewezen (zie vak 30).


Vak 39     Type belasting.

Dit vak en de vakken 40, 41, 42 en 43 worden in ieder geval gebruikt bij verschuldigdheid van rechten.

Als rechten verschuldigd zijn, wordt in het eerste vak ingevuld het type recht middels een code en met een bijbehorende afkorting in het tweede vak.

Afkorting

IR

SRI

SRU

CRI

CRU

HR

OK

ACC AVD

ACCIJNS

BIERACC

ACC T &S

IR-COM

AOB
Code

01

02

03

04

05

07

08

06

10

12

13

23

40
Omschrijving

Invoerrechten

Statistiekrechten invoer

Statistiekrechten uitvoer

Consentrechten invoer

Consentrechten uitvoer

Hout uitvoerrechten

Kosten voor onderzoek

Accijns alcohol vrije dranken

Accijns gedestilleerde dranken

Accijns op bier

Accijns op tabak en sigaretten

Intra-Caricom

Algemene OmzetbelastingVak 40     Maatstaf van heffing.

Invullen de maatstaf van heffingseenheid, zoals douanewaarde, stuks, etc. In het eerste vak de code en de bijbehorende afkorting in het tweede vak.

Afkorting

Stuk

CIF

WOB

AW
Code

10

11

41

42
Omschrijving

Per stuk

Douanewaarde

Waarde Omzetbelasting

Accijns waardeVak 41    Hoeveelheid.

Invullen de hoeveelheid van de verschuldigde maatstaf in cijfers.


Vak 42     Tarief.

Invullen het tarief dat van toepassing is.


Vak 43    Verschuldigd.

Het verschuldigd bedrag per belastingtype invullen.


Vak 44     Ondertekening.

Vermelden : Plaats, datum en handtekening van de aangever.

De handtekening moet worden gevolgd door naam en voornaam van degene die ondertekent, alsmede zijn functie indien wordt ondertekend voor een rechtspersoon.


Vak 45     Verschuldigd.

Vermelding van het totaal van de verschuldigde belastingen en kosten. Op de Hoofdaangifte Totaal generaal, op de Bislijst(en) het sub totaal. De Ontvanger der I en A plaatst na ontvangst van de verschuldigde rechten in dit vak een stempel en handtekening (zie ook vakken 30 en 38).

Naar Pagina:                             Bijlagen


OPMERKING:

De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld

(de vakken 11 en 15 mogen indien nodig ook met de hand worden ingevuld). Zie ook 2.2.1.    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: