suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 
WET van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 suriname   1.   Algemeen
 suriname   2.   Het Nationaal Leger
 suriname   3.   De Veiligheidsraad
 suriname   4.   De Nationale Assemblée
 suriname   5.   De Verenigde Volksvergadering
 suriname   6.   De Regering
 suriname   7.   De Staatsraad
 suriname   8.   Het Constitutioneel Hof
 suriname   9.   Overige Wijzigingen
 suriname  10.  Slotopmerking8.  Het Constitutioneel Hof

In de Grondwet is voorzien in de instelling van een Constitutioneel Hof, dat belast is met “de beoordeling van de grondwettigheid van wettelijke regelingen en maatregelen” (artikel 144 lid 1).

Evenwel is er nagelaten enige duidelijkheid in het karakter en de omvang van de bevoegdheden van dit orgaan te verschaffen, maar is de regeling van “ de samenstelling, taken en bevoegdheden van dit orgaan” geheel aan de wet overgelaten. Door deze onduidelijkheid kon tot nu toe er niet toe worden overgegaan het Constitutioneel Hof in te stellen en aan zijn bevoegdheden op staatsrechtelijk verantwoorde wijze vorm en inhoud te geven.

Daarom is het wenselijk, dat in de Grondwet zelf van dit belangrijke orgaan – waarvan de activiteit een inbreuk op het grondwettelijk gehuldigde beginsel van onschendbaarheid van de wet betekent – de hoofdzaken omtrent samenstelling en bevoegdheden worden vastgesteld en alleen een nadere uitwerking daarvan aan de wet wordt overgelaten.

Binnen het staatsrechtelijk bestel dat in de Grondwet is neergelegd, kunnen de werkzaamheden van het Constitutioneel Hof enerzijds niet van wetgevende aard zijn , daar wetgeving een gezamenlijke politieke activiteit van Assemblée en Regering is (artikel 70), met de Assemblée als het hoogste orgaan van de Staat (artikel 55 lid 2); maar anderzijds

evenmin van rechtsprekende aard, daar deze justitiële activiteit voorbehouden is aan de Rechterlijke Macht, met het Hof van Justitie als de hoogste met rechtspraak belaste instantie (artikel 139).

Derhalve zal het Constitutioneel Hof een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan moeten zijn, dat zich als zodanig noch met wetgeving noch met rechtspraak inlaat, doch dat wel de bevoegdheid moet hebben om, bij geconstateerde strijdigheid met de Grondwet, de wet of bepalingen daarvan onverbindend te verklaren, het aan de Wetgever overlatend om de gewraakte wet of bepaling te wijzigen of in te trekken, en aan de rechter overlatend om in concrete gevallen recht te spreken. Het een en ander is in het onderhavige ontwerp (artikel 144, nieuw) in deze zin geregeld (zie Artikel III sub D).

Het Constitutioneel Hof als juridisch toetsingsorgaan zal zich in de eerste plaats met de “(abstracte) normtoetsing” dienen bezig te houden : het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten darvan op verenigbaarheid met bepalingen van de Grondwet of van geldende verdragen en overeenkomsten met volkenrechtelijke organisaties (artikel 144 lid 2 sub a). Vermits deze “materiële toetsing” in strijd is met de bepaling, dat de wetten onschendbaar zijn (artikel 80 lid 2), is een omissie in de Grondwet weggemaakt en is dit artikel dienovereenkomstig aangepast (zie Artikel 1 sub K). De constitutionele toetsingsbevoegdheid houdt geen “formele toetsing” in : niet nagegaan mag worden, of ten aanzien van totstandkoming van de wet de daarvoor geldende procedure-voorschriften zijn nageleefd, aangezien deze bevoegdheid alleen aan de Assemblee is voorbehouden.

In de tweede plaats is het wenselijk, dat aan het Constitutioneel Hof ook de bevoegdheid tot “(concrete) casustoetsing” wordt toegekend: het beoordelen, of besluiten van overheidsorganen wel verenigbaar zijn met één of meer der fundamentele rechten en vrijheden van de mens ( de grondrechten, in Hoofdstuk V genoemd) ; derhalve het functioneren als een “Hof voor Mensenrechten”, waaraan klachten over werkelijke of vermeende schendingen van mensenrechten door overheidsorganen ter beoordeling kunnen worden voorgelegd( artikel 144 lid 2 sub b). Dit “individuele klachtrecht” is reeds in de Grondwet geregeld : de rechter is namelijk bevoegd, indien hij in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van de wet strijdig oordeelt met één of meer der grondrechten, de toepassing daarvan voor dat geval ongeoorloofd te verklaren (artikel 137).

“Het verschil met de bevoegdheid van het Constitutioneel Hof is, dat bij de door dit Hof geconstateerde strijdigheid de wettelijke bepaling of het besluit van het betrokken overheidsorgaan wordt geacht onverbindend te zijn ( artikel 144 lid 3), dus ongeldig voor alle gevallen, terwijl de rechter de toepasselijkheidvan de gewraakte bepaling slechts voor dat speciale geval ongeoorloofd verklaart, zodat de bepaling zelf verbindend blijft”.

Wat de samenstelling van het Constitutioneel Hof betreft, is – gelet op het staatsrechtelijk karakter van dit orgaan – bepaald, dat de voorzitter en de vice-voorzitter en de drie leden en de drie plaatsvervangende leden op voordracht van De Nationale Assemblée door de President voor een periode van vijf jaren worden benoemd (artikel 144 lid 1). Voor deze benoemingsprocedure is aansluiting gezocht, enerzijds bij het daaromtrent bepaalde in de Grondwet van 1975 (artikel 139), en anderzijds bij de bepalingen van de vigerende Grondwet ten aanzien van de Rekenkamer, van welk onafhankelijk financieel controle- orgaan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden eveneens op voordracht van De Nationale Assemblée door de President voor een periode van vijf jaren worden benoemd (artikel 150). Uiteraard moeten nadere regels met betrekking tot zowel de samenstelling, de inrichting en de werkwijze van het Constitutioneel Hof als de rechtsgevolgen van beslissingen van dit onafhankelijk constitutioneel toetsingsorgaan bij wet worden vastgesteld (artikel 144 lid 4).suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: