suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 
WET van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 suriname   1.   Algemeen
 suriname   2.   Het Nationaal Leger
 suriname   3.   De Veiligheidsraad
 suriname   4.   De Nationale Assemblée
 suriname   5.   De Verenigde Volksvergadering
 suriname   6.   De Regering
 suriname   7.   De Staatsraad
 suriname   8.   Het Constitutioneel Hof
 suriname   9.   Overige Wijzigingen
 suriname  10.  Slotopmerking2.  Het Nationaal Leger

 

            In de Grondwet zoals die in 1987 werd goedgekeurd, is aan het Nationaal Leger – een “Gewapende Macht”, zijnde “de militaire voorhoede van het volk van Suriname” – niet alleen de taak van “verdediging van de souvereiniteit en zelfstandigheid” van de Republiek opgedragen, maar ook “het beschermen van de hoogste rechten en vrijheden van land en volk met het dienen van rechtsorde, vrede en veiligheid” en het arbeiden “aan de nationale opbouw en de bevrijding van de natie”(artikel 177). Leiding aan deze taken wordt gegeven door het Militair Gezag, “het vertegenwoordigend orgaan van het Natinaal Leger”, hetwel ook tot taak heeft “de voorwaarden te garanderen, waardoor het Surinaamse volk een vreedzame overgang naar een democratische en sociaal rechtvaardige maatschappij kan realiseren en consolideren”(artikel 178). En voorts kan het Surinaamse volk, in buitengewone omstandigheden, “onder leiding van het Nationaal Leger middels verdedigingsstructuren op directe wijze participeren in de verdediging van het land”(artikel 180 lid 8).

            Dat aan het leger staatsrechtelijk erkende politieke functies zijn opgedragen, verdraagt zich echter niet met de functionering van een democratische rechtsstaat, waarvan de grondslagen in de Grondwet zijn vastgelegd, weshalve dergelijke bepalingen niet langer kunnen worden gehandhaafd. Voorgesteld is dan ook deze artikelen te schrappen(zie Artikel IV sub B en sub D). Ter voorkoming van elke ongewenste associatie is ook het opschrift “Gewapende Machten” vervangen door “Leger en Politie” wat de normale taak van het leger respectievelijk de politie is (zie Artikel IV sub A). Voorts is de militaire dienstplicht, alsook de burgerdienstplicht (artikel 180 leden 3 en 4), afhankelijk gesteld van het oordeel van De Nationale Assemblée op grond van eventueel zich voordoende bijzondere omstandigheden (zie Artikel IV sub D).

Thans is (in artikel 177, nieuw) duidelijk de taak van het leger omschreven, met de mogelijkheid om nodig gebleken bijzondere taken bij wet vast te stellen (leden 1 en 2). De taak van “bescherming van de gemeenschap tegen georganiseerd gewapend geweld” (lid 1 sub b) houdt in, dat indien het bevoegd gezag zulks nodig oordeelt – delen van het leger tegen dergelijk geweld, waardoor de inwendige veiligheid ernstig in gevaar wordt gebracht, kunnen worden ingezet. Ook is nu ondubbelzinnig vastgelegd (lid 3), dat het leger zijn taak uitoefent “onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen” (zie Artikel IV sub B). Constitutioneel wordt in dit verband met “bevoegd gezag” bedoeld de middels vrije en geheime verkiezingen democratisch tot stand gekomen Regering, met de geen militairen zijnde President als Opperbevelhebber en Minister van Defensie als politiek verantwoordelijke organen.

Een analoge regeling is gegeven voor de politie (in artikel 178 nieuw), waaraan – naast de normale taak van handhaving van openbare orde en veiligheid en opsporing van strafbare feiten – bij wet ook bijzondere taken kunnen worden opgedragen (leden 1 en 2).Ook de politie oefent haar taak uit “onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen” (zie Artikel IV sub C). In dit verband zijn de Minister van Justitie en Politie als het politiek verantwoordelijk orgaan en de Procureur-Generaal als het technisch verantwoordelijk orgaan het “bevoegd gezag”.

Voorts is uitdrukkelijk vastgelegd(artikel 179 lid 1), dat militairen of ambtenaren van politie die lid worden van één der volksvertegenwoordigende lichamen van rechtswege op non-actief worden gesteld. In dit geval behouden betrokken ambtenaren hun bezoldiging en de daarvoor in aanmerking komende emolumenten. Het wordt algemeen nodig geacht om voor militairen of ambtenaren van politie de uitoefening van enkele grondrechten bij wet aan regels en beperkingen en onderwerpen(artikel 179 lid 2).suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: