suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 
WET van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 suriname   1.   Algemeen
 suriname   2.   Het Nationaal Leger
 suriname   3.   De Veiligheidsraad
 suriname   4.   De Nationale Assemblée
 suriname   5.   De Verenigde Volksvergadering
 suriname   6.   De Regering
 suriname   7.   De Staatsraad
 suriname   8.   Het Constitutioneel Hof
 suriname   9.   Overige Wijzigingen
 suriname  10.  Slotopmerking9.  Overige Wijzigingen

Behalve de hiervoren besproken inhoudelijke wijzigingen van de Grondwet, zijn daarin ook anderenoodzakelijk gebleken of wenselijk geachte wijzigingen aangebracht:

een aantal wijzigingen is noodzakelijk, vermits daarvoor in aanmerking komende artikelen in overeenstemming met de inhoudelijke wijzigingen moeten worden aangepast;

& voorts zijn sommige wijzigingen noodzakelijk uit een oogpunt van juridische systematiek, opdat er geen onduidelijkheid bij de interpretatie van bepaalde artikelen ontstaat;

andere wijzigingen zijn noodzakelijk, om onduidelijke of minder juiste formuleringen – van juridisch – technische en redactionele aard – weg te maken ;

ook zijn wetgevingstechnische onjuistheden gecorrigeerd – teneinde de inhoud van de artikelen beter op elkaar af te stemmen – en zijn geen enkel juridisch of ander nut dienende bepalingen geschrapt;

tenslotte zijn bepaalde taalkundige onjuistheden of onduidelijkheden weggemaakt en ontsierende taalfouten gecorrigeerd.

Vele van de hiervoren bedoelde wijzigingen spreken voor zichzelf, zodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan. Van enkele wijzigingen lijkt het wel wenselijk, dat deze kort worden toegelicht:

het is systematisch gezien juister, dat artikel 32 (“Rechten van ondernemers”) onder een aparte “Zesde Afdeling A” wordt gebracht, daar dit onderwerp niet in de Zesde Afdeling thuishoort (zie artikel V lid 1 sub f) : ook is het beter de artikelen 125 t/m 127 – die in de Vierde Afdeling (“Onderministers”) zijn opgenomen – in een afzonderlijke Vijfde Afdeling onder te brengen (zie Artikel II sub K); evenzo is het correcter, om “Inwerkingtreding van de Staatsorganen” en “Bekrachtiging, Bekendmaking en Inwerkingtreding” – die geen afzonderlijke hoofdstukken zijn als Derde en Vierde Afdeling in Hoofdstuk XXVII “Overgangs- en Slotbepalingen “ onder te brengen (zie Artikel V lid 1 sub p);

op een aantal plaatsen is er sprake van afleggen van een “eed of belofte” (artikelen 65, 67,93,114,125); aangezien het eerste deel van de formule geen “ belofte” doch een “verklaring” is, is nu telkens “eed of verklaring en belofte” gebezigd (zie Artikel I sub C en sub E. Artikel II sub B, sub F en sub M);

voor de uniformiteit is overal “navolgende” vervangen door“volgende” (vergelijk b.v. de artikelen 65 en 125 met de artikelen 93,114 etc); ook is naar uniformiteit van spelling gestreefd (vergelijk b.v. de artikelen 6 sub f en 48 lid 1 met de artikelen 5 lid 3, 39 lid 2, 48 lid 3, etc);

abusievelijk is in artikel 74 (uitvoerende taken van de Assemblée) niet vermeld: het benoemen, schorsen en ontslaan van haar griffier (artikel 87 lid 1) ; het artikel is hiermee en met twee andere onderdelen aangevuld (zie Artikel 1 sub J);

in artikel 80 lid 2 (onschendbaarheid van de wet) is slechts een uitzonderingsgeval vermeld; thans zijn daarin ook de andere twee (artikelen 106 en 144 lid 2) opgenomen (zie Artikel I sub K) ; ook is artikel 150 in overeenstemming met het bepaalde in artikel 74 sub b gebracht (zie Artikel V lid 1 sub n);

in artikel 97 lid 1 is ten onrechte vermeld : “ de voorzitter en de overige leden “ , aangezien de President zelf voorzittervan de Staatsraad is en geen lid (artikel 90 lid 1); deze onjuistheid is nu weggemaakt (zie Artikel II sub C);

in artikel 54 lid 2 sub c is het woord “plaatselijke “ geschrapt, daar dit aanleiding tot misverstand kan geven (zie Artikel V lid 1 sub m); in artikel 170 lid 2 is abusievelijk “Staatsblad “ vermeld; dit is nu door “Advertentieblad” vervangen (zie Artikel III sub I);

artikel 176 is vervallen verklaard, niet alleen omdat het onjuist is dat een regionale commissaris bij wet wordt benoemd, maar ook omdat in de praktijk aan zodanige functionaris geen behoefte bestaat (zie Artikel III sub K);

artikel 43 is nu anders geredigeerd (zie artikel V lid 1 sub i),daar deze bepaling vrijwel letterlijk in artikel 154 lid 1 voorkomt; in de artikelen 159 en 164 zijn overbodig opgenomen woorden geschrapt (zie Artikel III sub F en sub G).suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: