suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 
WET van 8 april 1992, houdende wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

 suriname   1.   Algemeen
 suriname   2.   Het Nationaal Leger
 suriname   3.   De Veiligheidsraad
 suriname   4.   De Nationale Assemblée
 suriname   5.   De Verenigde Volksvergadering
 suriname   6.   De Regering
 suriname   7.   De Staatsraad
 suriname   8.   Het Constitutioneel Hof
 suriname   9.   Overige Wijzigingen
 suriname  10.  Slotopmerking7.  De Staatsraad

In de Grondwet zijn aan de Staatsraad – een orgaan, waarvan de leden niet gekozen zijn doch benoemd worden – naast adviserende, ook beleidsbegeleidende, controlerende en uitvoerende bevoegdheden toegekend, welke bezwaarlijk geacht kunnen worden in overeenstemming te zijn met een slagvaardig functioneren van de Raad van Ministers en van de Districtsraden, welke toch organen zijn die ( direct of indirect) middels vrije en geheime verkiezingen tot stand zijn gekomen. Daarom is in het onderhavige ontwerp een aantal wijzigingen opgenomen, welke de strekking hebben aan deze verregaande bevoegdheden een eind te maken, opdat de Staatsraad zich volledig aan zijn taken als staatsrechtelijk adviesorgaan van de Regering en de President zal kunnen wijden.

De verstgaande bevoegdheid van de Staatsraad is het schorsen van besluiten van de Raad van Ministers en van niet algemeen bindende regels houdende besluiten van de lagere organen – met name die van de Districtsraden - indien deze naar zijn oordeel in strijd zijn met de Grondwet, de wet en het Regeringsprogramma (artikel 115 lid 1 sub b en 173 lid 1).

Aan de President is het overgelaten, om binnen een maand een schorsingsbesluit van de Staatsraad al dan niet te bekrachtigen (artikel 115 lid 2) ; bij bekrachtiging is de President verplicht voor de publikatie hiervan in het Staatsblad zorg te dragen (artikel 110 sub g).

En aan de Assemblee is de bevoegdheid toegekend om een bindend besluit te nemen, indien de Districtsraad zich niet met een schorsingsbesluit van de Staatsraad kan verenigen (artikel 173 lid 2). Aan deze schorsingsbevoegdheid van de Staatsraad is thans een eind gemaakt door vervallenverklaring van de daarvoor in aanmerking komende bepalingen (zie Artikel II sub E, sub G en sub H en Artikel III sub J).

Wat de beleidsbegeleidende en toezichthoudende bevoegdheden van de Staatsraad concreet inhouden, is evenwel niet in de Grondwet geregeld; er staat slechts, dat de Staatsraad bevoegd is tot “ het begeleiden van het staatsbestuur en het toezien op de richtige uitvoering door de Regering van de besluiten van De Nationale Assemblée (artikel 115 lid 1 sub a). Evenmin is duidelijk, welke inhoud moet wordengegeven aan de uitvoerende bevoegdheid van de Staatsraad: “ het zorgen voor de mobilisatie van het volk, wanneer het nationaal belang zulks vereist” (artikel 115 lid 1 sub g). Voorts is de Staatsraad bevoegd om, “ voor zover nodig, voorstellen van wet en staatsbesluiten aan de Regering” te doen ( artikel 115 lid 1 sub f). In het onderhavige ontwerp zijn deze bepalingen dan ook geschrapt (zie Artikel II sub G).

Tenslotte is ook artikel 185 vervallen verklaard (zie artikel V lid 1 sub q), vermits het daarin bepaalde slechts tot aan de tweede zittingsperiode van de Assemblée heeft gegolden en derhalve de nieuwe samenstelling – uitvoering gevende aan het bepaalde in artikel 113 – door wijziging van de “ Wet Staatsraad” (S.B.1988 no.95) moet worden geregeld.

Het ligt in de bedoeling dat in ieder geval de volgende groepen of organisaties in de Staatsraad zitting zullen hebben:

- Vertegenwoordigers van de Vakbeweging;

- Vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven;

- Vertegenwoordigers van de in De Nationale Assemblée participerende politieke partijen.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: