video suriname >>Alle onderdelen<<video suriname

De missie van het Korps Politie Suriname
Het Korps Politie Suriname is een constitutionele organisatie die de totale gemeenschap dient en beschermt.

De visie van het Korps Politie Suriname
Het Korps Politie Suriname is een professionele organisatie die:

Een werkklimaat heeft dat gekenmerkt wordt door teamspirit collegialiteit en open communicatie,waarin de medewerkers voortdurend in staat worden gesteld hun potentie volledig te ontplooien onder inspirerend leiderschap;
Continu kwalitatief politiezorg levert;
Optimaal gebruik maakt van hoogwaardige technologie;
Regelmatig verantwoording aflegt aan de samenleving;
Effectieve samenwerkingsverbanden aangaat.

Bijzondere aandachtsgroepen en beleidsaccenten
Het korps heeft een bijzondere aandacht voor jongeren in onze samenleving. Preventie en voorlichting als middel tot voorkomen van crimineel gedrag zijn instrumenten van de politie, naast strafrechtelijke handhaving en hulpverlening.

Mensenhandel is een wereldwijd probleem dat internationaal wordt bestreden. Suriname heeft zich door ondertekening van internationale verdragen aangesloten in de rij van landen die de handel en het exploiteren van mensen bestrijden.

Het verkeer en handhaving van verkeersregels wordt met de aanschaf van rijdend materieel, naast het opleiden, trainen en coachen van verkeersdeskundigen in het korps, voortvarend ter hand genomen. Het huidige wegennet blijkt de toename van de verkeersintensiteit niet zonder de nodige problemen te kunnen verwerken en vereist aangepaste politiezorg.

Grensoverschrijdende- en georganiseerde criminaliteit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met politieorganisaties in binnen- en buitenland. Hierbij zijn de nationale en internationale handel in drugs en wapens voorbeelden van vormen van criminaliteit die bijzondere aandacht van de politie hebben