video suriname >>Alle onderdelen<<video suriname

Directoraat Cultuur

Het Directoraat Cultuur valt onder het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De overheidsinstelling heeft als doel om de Surinaamse cultuur te behouden en beschermen.

Het cultuurbeleid is gebaseerd op een omschrijving van het begrip cultuur in brede zin. Cultuur in deze zin verwijst naar het gehele complex van geestelijke, materiële, intellectuele en emotionele eigenschappen van de samenleving. Cultuur behelst niet alleen kunsten en letteren, maar ook leefwijzen, fundamentele rechten van de mens, waardesystemen, tradities en overtuigingen. Bij het inhoud geven van het Nationaal Cultuurbeleid hanteert het Directoraat Cultuur de volgen de Visie en
Missie.
Visie
Met de Surinaamse multiculturele en pluriforme samenleving als gegeven, is cultuur de krachtige en dynamische bron die bij de ontwikkeling van de Surinaamse mens en de Surinaamse natie een allesomvattende rol speelt

Directoraat Cultuur
Roseveldkade, Paramaribo, Suriname
Tel:+597 426-033

Missie
De missie van het Directoraat Cultuur omvat onder meer: Het bevorderen van respect, behoud en bescherming van de grote en rijke verscheidenheid aan culturele normen en waarden, dienen als basis bij de ontwikkeling en de versterking van de Surinaamse culturele identiteit; het scheppen van basisvoorwaarden voor een gunstig kunst-en cultuurklimaat die voor kunstenaars en artiesten een
uitdaging zijn om de eigen culturele en creatieve grenzen te ontdekken, te verleggen en gestalte te geven; het zorg dragen voor
de conservering, de ontwikkeling en de veredeling van het Surinaams cultureel erfgoed.
Het cultuurbeleid zal erop gericht zijn, met erkenning en naleving van artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, eenieder vrijelijk deel te laten nemen aan het cultureel leven van de gemeenschap, te laten genieten van kunst en deelgenoot te laten zijn van de vruchten in wetenschappelijke vooruitgang. Voorts heeft eenieder recht op bescherming van de geestelijke en materiële belangen die voortvloeien uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij of zij heeft voortgebracht.
Uitgangspunten
Op grond van het bovenstaande en uitgaande van de culturele diversiteit van de Surinaamse samenleving, is het cultuurbeleid gebaseerd op culturele democratie, met als kenmerk erkenning van de gelijkwaardigheid van alle culturen. Onder culturele democratie wordt in dit verband verstaan het onderling accepteren en waarderen van elkaars cultuuruitingen en het uitwisselen van culturele
waarden.