suriname Naar Voorpagina

  


   
Grondwet
Paramaribo
 suriname  Preambule
 suriname  Souvereiniteit
 suriname  Economische
       doelstellingen

 suriname  Sociale
       doelstellingen

 suriname  Internationale
       beginselen

 suriname  Grondrechten
 suriname  Rechten en
       plichten

 suriname  Economische
       ordening

 suriname  Sociale
       ordening

 suriname  Democratische
       Staatsordening

 suriname  Nationale
       Assemblee

 suriname  Wetgevende macht
 suriname  De President
 suriname  Regering
 suriname  Nationale
       Veiligheidsraad

 suriname  Justitie
 suriname  Staatsfinanciën
 suriname  Adviesraad
 suriname  Financieel
       Monetair systeem

 suriname  Belastingen
 suriname  Overheids-
       Administratie

 suriname  Regionaal bestuur
 suriname  Regionale
       regelgeving

 suriname  Regionale
       bevoegdheden

 suriname  Leger en Politie
 suriname  Verdediging
       van de Staat

 suriname  Verenigde
       Volksvergadering

 suriname  Overgangs- en
       Slotbepalingen


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Google kaart
 suriname  Paramaribo
 suriname  Kaart Albina
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Uitleverings
     verdrag
     Sur-Ned

 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - De Grondwet

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen
    Grondwet van de Republiek Suriname

HOOFDSTUK XI

DE WETGEVENDE MACHT

EERSTE AFDELING

UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE MACHT

Artikel 69

De Wetgever, de Regering en de overige overheidsorganen nemen de bepalingen van de Grondwet in acht.

Artikel 70

De Wetgevende Macht wordt door De Nationale Assemblee en de Regering gezamenlijk uitgeoefend.

TWEEDE AFDELING

BEVOEGDHEDEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE

Artikel 71

1. De Nationale Assemblee is bevoegd te beslissen over alle wetsontwerpen, die aan haar ter goedkeuring worden voorgelegd.

2. De Nationale Assemblee is bevoegd besluiten te nemen bij 2/3 meerderheid omtrent het houden van een verenigde volksvergadering of een volksraadpleging in de gevallen waarin De Nationale Assemblee zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel 181 lid 2.

3. De Nationale Assemblee stelt haar Reglement van Orde vast. Dit Reglement van Orde, waarin ook procedureregels voor de Verenigde Volksvergadering zijn opgenomen, wordt door middel van een staatsbesluit bekend gemaakt.

Artikel 72

Onverminderd hetgeen elders in de Grondwet voor regeling bij wet is voorbehouden, dienen de volgende onderwerpen in ieder geval bij wet te worden vastgesteld:

a. verdragen, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 104;

b. de wijziging van de Grondwet;

c. de afkondiging en beŽindiging van de oorlogstoestand, de burgerlijke of militaire uitzonderingstoestand;

d. de vaststelling en wijziging van de politiekadministratieve indeling van de Republiek Suriname;

e. het vaststellen van de uitgestrektheid van de grenzen van de territoriale wateren en de rechten van de Republiek Suriname op het aangrenzende continentale plateau en de economische zone;

f. de instelling van een ontwikkelingsorgaan voor de nationale ontwikkeling;

g. het verlenen van amnestie of abolitie.

Artikel 73

Het te voeren sociaal-economisch en politiek beleid van de Regering behoeft de voorafgaande goedkeuring van De Nationale Assemblee.

UITVOERENDE TAKEN VAN

DE NATIONALE ASSEMBLEE

Artikel 74

De Nationale Assemblee heeft de volgende uitvoerende taken:

a. het kiezen en het besluit tot tussentijds doen aftreden van de President en de Vice-president.

b. het voordragen voor benoeming aan de President van de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van het orgaan belast met het toezicht en de controle op de besteding van de staatsfinanciŽn.

c. het voordragen voor benoeming aan de President van de leden en de plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof;

d. het benoemen, schorsen en ontslaan van haar griffier;

e. het organiseren van een Verenigde Volksvergadering.

DERDE AFDELING

BEHANDELING WETSONTWERPEN, RECHTEN

VAN AMENDEMENT, INITIATIEF,

INTERPELLATIE EN ENQU TE

Artikel 75

1. De President biedt de wetsontwerpen of andere voorstellen van de Regering aan De Nationale Assemblee bij schriftelijke boodschap aan.

2. Aan de openbare beraadslaging over enig ingekomen voorstel van de Regering gaat altijd een onderzoek vooraf.

3. De Nationale Assemblee bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze waarop dit onderzoek zal worden ingesteld.

Artikel 76

De Nationale Assemblee heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de wetsontwerpen van de Regering.

Artikel 77

1. Wanneer De Nationale Assemblee tot goedkeuring van het wetsontwerp besluit, hetzij ongewijzigd, hetzij gewijzigd geeft zij daarvan kennis aan de President.

2. Wanneer De Nationale Assemblee tot het niet goedkeuren van het wetsontwerp besluit, geeft zij daarvan eveneens kennis aan de President, met het verzoek dit wetsontwerp nader in overweging te nemen. Zoland De Nationale Assemblee nog niet heeft beslist, blijft de President bevoegd het door hem aangeboden wetsontwerp weder in te trekken.

Artikel 78

Ieder lid van De Nationale Assemblee heeft het recht ontworpen van wet aan De Nationale Assemblee ter behandeling voor te leggen.

Artikel 79

De Nationale Assemblee heeft het recht van onderzoek, nader te regelen bij wet.

Artikel 80

1. Alle ontwerpen van wet, door De Nationale Assemblee goedgekeurd en door de President bekrachtigd,, verkrijgen kracht van wet na afkondiging.

2. De wetten zijn onschendbaar, behoudens het bepaalde in de artikelen 106, 137 en 144 lid 2.

VIERDE AFDELING

WERKWIJZE

Artikel 81

Jaarlijks, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober, geeft de President in een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee een uiteenzetting van het door de Regering te voeren beleid.

Artikel 82

Alle vergaderingen van De Nationale Assemblee zijn openbaar, uitgezonderd die bijzondere gevallen waarin zij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen.

Artikel 83

1. De Nationale Assemblee vangt haar beraadslagingen niet aan, noch besluit zo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is.

2. Alle besluiten van De Nationale Assemblee worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, met uitzondering van het bepaalde in lid 3 van dit artikel en in de artikelen 60, 71 lid 2 en 84 lid 4.

3. Een meerderheid van ten minste 2/3 deel van het grondwettelijk aantal leden van De Nationale Assemblee is vereist voor het nemen van een besluit inzake:

a. het wijzigen van de Grondwet;

b. het wijzigen van de Kiesregeling, voor zover het de in artikel 60 aangegeven onderwerpen betreft;

c. het kiezen van de President;

d. het kiezen van de Vice-president;

e. het houden van een Verenigde Volksvergadering, behoudens het bepaald in artikel 181 lid 2;

f. het houden van een volksraadpleging.

Artikel 84

1. Staken de stemmen in een vergadering, waarin allen, die op dat ogenblik lid van De Nationale Assemblee zijn, aan de stemming hebben deelgenomen, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

2. Staken de stemmen in een vergadering, waarin niet allen, die op dat ogenblik lid van De Nationale Assemblee zijn, aan de stemming hebben deelgenomen, dan wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In deze vergadering wordt bij het staken van de stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

3. De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping wanneer ten minste vijf leden dit verlangen en alsdan mondeling doch bij het doen van een keuze of voordracht van personen bij gesloten en ongetekende briefjes.

4. De vergadering kan met tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen besluiten, dat over een bepaalde zaak wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

Artikel 85

1. De Regering geeft De Nationale Assemblee, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling de verlangde inlichtingen.

Zij kan door De Nationale Assemblee worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

2. De Regering kan zowel de vergaderingen van De Nationale Assemblee als van de Verenigde Volksvergadering bijwonen. Zij heeft in die vergaderingen een raadgevende stem. Zij kan zich in de vergadering doen bijstaan door deskundigen.

Artikel 86

De wet regelt de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblee en hun nabestaanden.

Artikel 87

1. De Nationale Assemblee benoemt, schorst en ontslaat haar griffier. Deze kan niet tevens lid van De Nationale Assemblee zijn.

2. De wet regelt zijn rechtspositie.

VIJDE AFDELING

ONSCHENDBAARHEID

Artikel 88

De voorzitter, de leden van De Nationale Assemblee, de Regering en de deskundigen als bedoeld in artikel 85 lid 2 zijn niet strafrechterlijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij daarmee openbaar maken wat in een besloten vergadering of onder geheimhouding is gezegd of overgelegd.

Artikel 89

De Nationale Assemblee is gehouden de districtraden op de nader bij wet voor te schrijven wijze te informeren over genomen besluiten of ingenomen standpunten die hun districten betreffen.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††