[rank_math_breadcrumb]


Terug naar vorige pagina

Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Dr. Silvia W. de Groot

Silvia Wilhelmina de Groot-Rosbergen (Geb: Zegwaard, 6 juli 1918 – Overleden: Amsterdam, 26 mei 2009) was een Nederlandse wetenschapper en surinamist, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Surinaamse Marrons en zich bewegend op het grensvlak van geschiedenis, sociologie en antropologie.

De in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, bij leven erelid van het KITLV te Leiden, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het instituut: “Ik benoem tot mijn erfgenaam: het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, met het verzoek om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie op het vakgebied van het het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.Bij een publicatie die mede dankzij deze erfstelling zal verschijnen verzoek ik mijn naam en die van het het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te vermelden.”

Dr. Silvia W. de Groot Fonds
Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Beheer fonds
Het legaat wordt op een aparte rekening ondergebracht bij de Vereniging Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden. Het financiële beheer ligt in handen van de penningmeester van de Vereniging KITLV, daarin ondersteund door het hoofd bedrijfsvoering van het instituut. Over het financieel beheer wordt jaarlijks schriftelijk en zo nodig mondeling verantwoording afgelegd aan het bestuur van het fonds en het bestuur van de Vereniging KITLV.

Bestuur fonds
Het bestuur van het fonds bestaat uit zes personen:  de directeur van het KITLV, Gert Oostindie, (voorzitter) en de penningmeester van de Vereniging, Ine Goedegebuur (penningmeester), voorts vier externe gewone leden: Thomas Polimé, Daphina Misiedjan, Angela Roe en Talitha Stam.

Gert Oostindie
Ine Goedegebuur
Angela Roe
Daphina DJE Misiedjan
Thomas Polime
Thalita Stam

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Ten minste twee leden van het bestuur zijn wetenschappelijk deskundig op het terrein van de Caraïbische studies, tenminste één lid van het bestuur is afkomstig uit het Caraïbisch gebied. Gedurende de aanvangsfase van het fonds is de executeur-testamentair van dr. Silvia W. de Groot adviseur van het bestuur. De gewone leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De functie van penningmeester van het bestuur van de Vereniging rouleert, en daarmee per definitie ook het penningmeesterschap van het bestuur van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds. Een wisseling van de directie van het KITLV is aangelegenheid van de KNAW, in overleg met de Vereniging; wisseling van directie impliceert wisseling van het voorzitterschap van het fonds.

‘Marron’, ‘Caraïbisch’
In de geest van dr. Silvia W. de Groot zal bij de selectie van kandidaten een zekere voorkeur bestaan voor aanvragers van Marron-afkomst. Andere aanvragers die geboren en/of getogen zijn in het Caraïbisch gebied komen echter uitdrukkelijk ook in aanmerking. In dezelfde geest zal bij toekenning van uitkeringen een voorkeur bestaan van onderwerpen die direct betrekking hebben op de geschiedenis en cultuur van de Marrons; ruimere Caraïbische thema’s komen echter eveneens in aanmerking.

Aanwending middelen
Het bestuur beslist, in nauwe samenspraak met het bestuur van de Vereniging KITLV, over de aanwending van de middelen. Uitgangspunt is dat het stamkapitaal langdurig intact wordt gelaten en dat uit de belegging ervan jaarlijks een of enkele beurzen worden verstrekt. Het is aan het bestuur om te beslissen of de uitkeringen een vast of flexibel bedrag zullen hebben. De uitkeringen worden bestemd voor fiscaal niet-belastbare onderzoeks-, vertaal- en/of publicatieondersteuning. Selectie kandidaten Het KITLV ziet toe op adequate kennisgeving van de mogelijkheden die het fonds biedt. Een of tweemaal ’s jaars beslist het bestuur over ingediende aanvragen. De voorzitter bereidt de vergadering voor en wint zo nodig adviezen van externe deskundigen in.

Biografie Dr. Silvia W. de Groot-Rosbergen (6 juli 1918 – 26 mei 2009)

Dr. Silvia W. de Groot

Silvia W. de Groot-Rosbergen werd geboren in 1918. Zij studeerde aan de Universiteit van Utrecht antropologie, geschiedenis, sociale geografie en sociologie. In 1949 behaalde zij haar doctoraal examen. In 1969 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift Djuka Society and Social Change, waarvoor zij in de voorgaande jaren naast archiefonderzoek ook antropologisch veldwerk in de binnenlanden van Suriname had verricht. Van 1973 tot 1983 was zij verbonden aan de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis van de UvA.

Het wetenschappelijke werk van Silvia de Groot was vooral gericht op de geschiedenis en cultuur van de marrons van Suriname. Daarin was zij een pionier die vele jonge onderzoekers inspireerde door haar werk en persoonlijkheid. Zij ontwikkelde een unieke persoonlijke band met de marrongemeenschappen in Suriname, in het bijzonder met enkele granmans. In 1970 organiseerde en begeleidde zij een legendarisch geworden reis van de granmans naar verschillende landen in West-Afrika. Hierover publiceerde zij in 1974 het boek Surinaamse Granmans in Afrika – Vier grootopperhoofden bezoeken het land van hun voorouders.

Na haar pensionering zette Silvia de Groot haar onderzoek voort en publiceerde zij veelvuldig. Zij was bovendien een van de oprichters van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek. In haar latere werk kwam zij ook weer terug bij fascinaties uit haar jeugd, die zij grotendeels in Nederlands-Indië had doorgebracht. Dit leidde tot de publicatie Ringing the Bell. Female Priests in Contemporary Bali (2004). In 2009, het jaar van haar overlijden, verscheen nog Agents of their Own Emancipation – Topics in the History of Surinam Maroons, een bundeling van eerdere artikelen, nu vertaald in het Engels.

Silvia de Groot was ook in het buitenland bekend als deskundig en geëngageerd onderzoeker over de geschiedenis en cultuur van de Surinaamse marrons. Zij verzorgde talloze cursussen en lezingen in Afrika, de Amerika’s en Europa. Niet alleen was De Groot zeer geliefd bij degenen met en voor wie zij werkte, zij ontving ook een aantal hoge onderscheidingen: Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1983), Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1983) en Officier in de Ere-orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname (2009).

Het Silvia de Groot fonds is bedoeld om jonge Caraïbische onderzoekers, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis of cultuur van de Caraïben.
 

Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Wijlen Dr. Silvia W. de Groot heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.
 

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:

  • Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie zou worden besteed (max. 2000 woorden).
  • Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: begroting en toezending van de betreffende tekst.
  • Een kort c.v.
  • Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het onderzoek begeleidt of heeft begeleid.
  • Een aanbevelingsbrief van een tweede deskundige
 

Aanvragers zijn:

  • Studerend (MA- of PhD-fase), dan wel afgestudeerd of gepromoveerd in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.
  • Geboren en/of getogen in het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst.
  • Niet ouder dan 45 jaar, dan wel laatste academische graad niet langer dan vijf jaar geleden behaald.
 

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: kitlv@kitlv.nl onder vermelding van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds.

 

 

Publicaties en boeken door  Silvia de Groot

1963

From Isolation towards Integration. The Surinam Maroons and their Descendants (1845-1863). In Dutch. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Verhandelingen 41. Den Haag: Nijhoff.

1965

‘Migratory Movements of the Djuka of Surinam 1845-1863’. In Dutch. In: Nieuwe West-Indische Gids 1-2 (133-151).

1967

‘Summary and Annotations’, in: Description of P.J. Benoit, Voyage a Surinam (1839), reprint in Dutch. Amsterdam: Emmering, 1967.

1969

Djuka Society and Social Change. History of an Attempt to Develop a Bush Negro Community in Surinam (1917-1926). In Dutch. Assen: Van Gorcum, New York: Humanities Inc.

1970

Redactie De Gids; Suriname nummer.

1970

‘Rebellion of the Black Chasseurs. The Aftermatch of the Boni Wars (1788-1809). In Dutch. In: De Gids (291-304).

1970

‘Chronicle of a Frontier Conflict’. In Dutch. In: De Gids (325-328).

1970

‘210 Years of Independence. The Peace Treaty of 10 October 1760’. In Dutch. In: De Gids (410-414).

1972

‘Independence now, Integration later. Two Surinams give their Opinion’. In Dutch. In: De Gids (147-1 55).

1973

‘The Maroon Chiefs visit Africa: Diary of an Historic Trip’. In: Richard Price (ed.), Maroon Societies. New York: Anchor Books.

photo: Silvia de Groot

1974

Surinam Granmans in Africa; Four Paramount Chiefs visit the Country of their Ancestors. In Dutch. Utrecht: Het Spectrum.

1975

‘Short History of the Djuka Society’. In Dutch. In: Suralco Magazine. Paramaribo,Surinam.

1975

‘The Boni Maroon War (1765-1793), Surinam and French Guyana’. In: Boletin de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 18. Amsterdam : CEDLA.

1975

‘History of an Opposition to Social Change in a Maroon Society’. In: P. Kloos and K.W. van der Veen (eds.), Rule and Reality. Essays in honour of André J.F. Köbben. Amsterdam: Anthropologisch-Sociologisch Centrum, University of Amsterdam.

1976

‘Maroons of Surinam. Problems of Integration into Colonial Labour Systems’. In: XLIIe Congrès International des Américanistes, Volume I. Paris.

1977

From Isolation towards Integration : the Surinam Maroons and their Colonial Rulers (1845-1863). In Dutch. The Hague: Nijhoff. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Verhandelingen 80).

1977

‘Maroons of Surinam: Dependence and Independence’. In: Annals of the New York Academy of Sciences 292 (455-463).

1978

Introduction to a Comparison between the History of Maroon Communities in Surinam and on Jamaica. In Dutch. Stichting Surinaams Museum (nos 25,26).

1979

‘Boni’s Death ad Boni’s Head’. In Dutch. In: De Gids 1980 (3-15).

1981

‘An Example of Oral History: the Tale of Boni’s Death and Boni’s Head’. In: Lateinamerika Studien 5 (1 8 1-2 16). Munich: Wilhelm Fink Verlag.

1981

‘La Mort de Boni et la Tête de Boni. Sur l’Histoire Orale. Quelques Réflexions thóriques et un Example pratique, cocernant les Relations entre les Marrons de la Guyane Française et ceux de Surinam’. In : L ‘Histoire et ses Méthodes, Acte du Colloque Franco-Néerlandais de Novembre 1980 à Amsterdam (159-183). Lille : Presses Universitaires de Lille.

1982

‘Marroons of Surinam mapped 1730- 1734’. In Dutch. In: B.F. Galjart et al. (eds.), Een andere in een ander. Liber Amicorum voor R.A.J. van Lier (19-45). Leiden: Rijksuniversiteit, ICA-publication 52.

1982

‘Maroons versus Colonists. Attitudes and Relationships 1667-1863’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 2 (63-74).

1982

‘Black Revolt in Surinam 1780-1 809,. In: 44th International Congress of Americanists, Manchester.

1983

‘Between two Worlds: the Intermediary’. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 2 (121-129).

1983

‘Slaven en marrons: reacties op het plantagesysteem in de Nieuwe Wereld. Een schema’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 2 (173-182).

1984

‘Reasons for and Form of Slave Resistance and Marronage’. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History.

1984

Redactie OSO nr. 3 (Over vrouwen in Suriname)

1984

‘A Comparison between the History of Maroon Communities in Surinam and Jamaica’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History I (73-89).

1984

‘Stammoeders, priesteressen en media’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 2 (181-191).

1985

‘A Comparison between the History of Maroon Communities in Surinam and Jamaica. An Introduction’. In: Slavery and Abolition, a Journal of Comparative Studies 6 (173- 184).

1985

‘The Maroons of Surinam: Agents of their own Emancipation’. In: D. Richardson (ed.), Abolition and its Aftermatch (55-80). Frank Cass & Co.

1986

‘Maroon Women as Ancestors, Priests and Mediums’. In: Slavery and Abolition, a Journal of Comparative Studies 7 (160- 174).

1988

‘A Corps of Black Chasseurs in Surinam. Collaboration and Rebellion’. In: 46th International Congress of Americanists, Amsterdam.

1988

‘Het Corps Zwarte Jagers in Suriname. Collaboratie en Opstand 1’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 7 (147- 160).

1989

‘Het Corps Zwarte Jagers in Suriname. Collaboratie en Opstand II’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 8 (7-20).

1989

‘Surinaamse Gramnan vraagt opnieuw Stappen van Nederland in Oorlogssituatie’ . In Dutch. In: NRC-Handelsblad (mei).

1990 ‘Van Donko’s tot Guides’. In Dutch. In: De Gids 153 (846-856).

1990

‘Van Ayako tot Jankoeso. Opvolgingskwesties bij de Saramakaanse Marrons 1680-1932. In: Wetenschap en Partijdigheid. Opstellen voor A.J. Köbben (99-113). In Dutch. Assen: Van Gorcum.

1991

Joost van Vollenhoven. Portrait of a French Colonial Governor. In Dutch. Amsterdam: Amsterdamse Historische Reeks.

1992

Redactie: OSO nr. 2; De Andere Marrons.

1993

‘Changing Attitudes. Politics of Maroons versus Politics of the Governement in Surinam’. In: T. Bremer, U. Fleischmann (eds), Alternative Cultures in the Caribbean (7-20). Berlin: Vervuert Verlag.

1994

‘Migration Movements of the Ndjuka Maroons. Surinam 1780-1790’. In: 48th International Congress of Americanists, Stockholm.

1995

‘Charting the Surinam Maroons, 1730-1734’. In: W. Hoogbergen (ed.), Born out of Resistance (142-157). Utrecht: ISOR Publications.

1997

‘Marrons aan de Djukakreek in de achttiende eeuw’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 1 (186-206).

1997

‘Marrons in kaart gebracht’. In Dutch. In: OSO, Review of Surinam Linguistics, Literature and History 2 (207-219).

2003

Surinam Maroon Chiefs in Africa in search of their country of origin. Amsterdam. Silvia de Groot.

2004

Ringing the Bell. Female Priests in Contempory Bali. Amsterdam.

>dr Silvia W de Groot fonds

 

Terug naar vorige pagina