Samenwerking vrouwelijke ondernemers

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) geeft er blijk van vrouwelijk ondernemerschap volledig te ondersteunen en te stimuleren. In de visie van de bewindsvrouw is samenwerking van onder meer vrouwelijke ondernemers van groot belang voor duurzame ontwikkeling. Georganiseerde samenwerking tussen vrouwelijke ondernemers biedt een fundamentele grondslag voor toegang tot goedkope financiering ten einde bestaande ondernemingen verder te ontwikkelen eventueel met een nieuwe “business” te beginnen.

Op 2 September 2021 bracht de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) een kennismakingsbezoek aan minister Walden. De EZ-minister heeft tijdens de kennismaking en in het kader van haar beleidsvisie NVB verder aangezet om haar netwerk van vrouwelijke ondernemers met hun (gezamenlijke) actieplannen volledig in kaart te brengen. Deze aanzet gaf zij aangezien bekend is dat internationale financiële organisaties zoals de Wereld Bank bereid zijn financiële ondersteuning te geven voor projecten van organisaties die duurzaam van aard zijn.

Het beleid van het ministerie van EZ is erop gericht om welvaart en welzijn voor alle Surinamers tot stand te brengen en deze verder te stimuleren. De minister was ingenomen met het bezoek van de NVB, aangezien deze organisatie ook als doel heeft vrouwen in staat te stellen inkomsten te genereren om hun gezinnen te onderhouden, maar ook om uit te groeien tot waardige ondernemers.

 

Tijdens het kennismakingsbezoek heeft NVB-voorzitter, Eline Graanoogst, aangegeven dat de NVB vanaf haar oprichting vrouwen en vrouwengroepen ondersteunt, vele projecten heeft uitgevoerd en vervolgens wetgevingsproducten heeft helpen samenstellen, die betrekking hebben op vrouwen. Zij bracht verder naar voren, dat ondernemerschap van eminent belang is voor de NVB. In dit kader heeft de NVB-voorzitter aangegeven zich te verheugen met de oprichting van de KMO-unit van het ministerie en geeft inzake deze betreffende unit verder aan, meer hieromtrent te wille zijn geïnformeerd en ook te willen weten wat het beleid van EZ is met betrekking tot vrouwelijk ondernemerschap.

De NVB-voorzitter gaf verder aan, dat het streven van haar organisatie ook erop gericht is, om vrouwelijke ondernemers in de informele sector te helpen overbrengen naar de formele sector. In het kader van de samenwerking tussen het Ministerie en de NVB is afgesproken, dat de laatstgenoemde eraan zal werken om het vrouwelijk ondernemerslandschap in kaart te brengen, waarbij er een verdere inventarisatie van de diverse entiteiten zal plaatsvinden. Het ministerie van EZ zal hierbij een faciliterende rol vervullen. Zowel minister Walden als de NVB-voorzitter heeft aan het einde van het kennismakingsgesprek nadrukkelijk doen doorschemeren van mening te zijn, dat vrouwen de potentie hebben om hun ondernemingen naar een hoger niveau te tillen en dat door samen te werken één gezamenlijk doel kan worden nagestreefd.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

7

meer