suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Joden
 suriname nu  Joden  1
 suriname nu  Joden  2
 suriname nu  Joden  3
 suriname nu  Joden  4

Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Joden

 suriname . NU terug
 Bevolking Suriname.    

   De JodenVERHOUDING TUSSEN DE BEIDE JOODSE GEMEENTEN EN BIJZONDERHEDEN VAN BEIDE GEMEENTEN .

Na de scheiding (zie hierboven) waren er aanvankelijk vaak geschillen tussen de beide gemeenten. Aan lidmaten van de ene gemeente was het strikt verboden de diensten in de synagoge van de andere gemeente te bezoeken; tot 1813 waren huwelijken tussen lidmaten der beide gemeenten verboden en tegen degenen die zich niet aan het verbod stoorden, werden maatregelen genomen. Langzamerhand werden de geschillen overbrugd en ontstond er een samenwerking op gezonde basis. Pogingen in de loop der jaren ondernomen om tot samensmelting der beide gemeenten te geraken, bleven evenwel zonder resultaat.

De bestuurders der gemeenten waren eertijds met groot gezag bekleed. In vele gevallen moesten zij als rechtbank fungeren en konden zij disciplinaire straffen opleggen aan degenen die de voorschriften van wet en synagoge overtraden. Dit gezag werd door de Surinaamse overheid erkend en zo nodig gehandhaafd. Ter illustratie diene de strenge straf die door de regenten der Hoogduitse Gemeente werd opgelegd aan de jongeling Jacob Alexander Eliezer, die op 2 mei 1810 de sjoel verliet tijdens het lezen van de Amida ( Stille gebed ), waardoor, omdat hij het minjam ( vereist quorum van tien man ) uitmaakte, de dienst geen voortgang kon vinden. De kerkeraad besloot dat hij op de tebah ( verhevenheid ) God vergiffenis moest verzoeken, waarna hij met toestemming van zijn vader door de sjamaas ( koster ) met een eind touw werd afgerost.

In 1825, na de afschaffing der privilegiŽn, kwamen de gemeenten te ressorteren onder de Hoofdcommissie voor de zaken der IsraŽlieten in Nederland met een corresponderend lid in Suriname. Na intrekking in 1870 van alle Koninklijke Besluiten betreffende IsraŽlietische godsdienstige aangelegenheden werd de Hoofdcommissie ontbonden en verviel het instituut der corresponderende leden (in de synagogen is er nog steeds een aparte zetel die bestemd was voor de corresponderende leden).

Van 1858 tot 1864 was de geestelijke leiding der gemeenten in handen van opperrabbijn *Lewenstein. Van de functionarissen na hem, die gedurende vele jaren de gemeenten hebben geleid en/of in de diensten zijn voorgegaan als godsdienstleraar en als gazan ( voorlezer, voorbidder ), mogen genoemd worden:

Nederlands IsraŽlietische Gemeente
S. J. Levie, gazan 1848-1896
J. I. Levie, gazan 1864-1898
J. de Wilde, gazan 1896-1913
J. S. Roos, rabbijn 1893-1912
J. de Wilde, leraar 1914-1921
I. Agsteribbe, leraar 1928-1944

Nederlands Portugees IsraŽlietische Gemeente
Menasse Abarbanel 1870-1895
Dd. J. Querido 1893-1896
P. A. Hilfman 1901-1920
Sal. J. Levie 1896-1924
I. J. Bueno de Mesquita 1924-1939
A. J. Lopes Cardozo 1939-1945

Vanaf 1 april 1944 worden, afwisselend in beide synagogen, de diensten gemeenschappelijk gehouden. De leiding van elk der gemeenten is in handen van een kerkeraad; drie leden hiervan vormen het kerkbestuur (College van Parnassim) en zijn belast met de dagelijkse leiding van de gemeentezaken. Elk der gemeenten bezit een eigen begraafplaats ( aan de Kwattaweg te Paramaribo ). De godsdienstleraren worden door de overheid bezoldigd; aan de gemeenten wordt. voor zover zulks uit een accountantsonderzoek der financiŽle bescheiden nodig blijkt, van overheidswege een subsidie verleend. Het aantal geregistreerde gemeenteleden der beide gemeenten te samen bedroeg in 1974 ca. 250 personen; geschat wordt dat nog enige tientallen joden in Suriname niet zijn aangesloten bij de gemeenten.


JOODSE VERENIGINGEN.

Pieuze verenigingen ( voor verenigingen uit de 18de eeuw en 19de eeuw zie: Oudschans Dentz ): Hachnasoth Orechiem (Steun aan doortrekkenden) (1923-ca. 1951), Chesed WeŽmeth ( vanaf 1899 ), Gemiloeth Chasadim (vanaf 1900). Jeugdverenigingen (doel: aankweken van kennis op joods gebied, amusement): Jong Israel ( 1909-1912 ), Tikwat Jisrael (Hoop van Israel) ( 1933-ca. 1943 ), Zichron Mattitjahoe ( Ter herinnering aan Mattitjahoe ) ( 1948-ca. 1951 ). Voorts nog: Surinaamse Zionistenbond ( 1941-ca. 1956 ).


LOTGEVALLEN DER JODEN IN DE 17DE, 18DE EN 19DE EEUW.

In de 17de en 18de eeuw maakten hun rijkdom en kennis als planters de joden tot steunpilaren van de kolonie. Bij de invallen van Indianen, Fransen en Marrons traden zij moedig op. De geschiedenis vermeldt de namen van Samuel Nassy, die zich onderscheidde bij de inval van Du Casse in 1689, en van David Nassy, die na dertig Marrontochten in 1743 sneuvelde.

De joodse gemeenschap bleef niet gespaard voor inwendige twisten. In 1735 en 1741 waren ResolutiŽn nodig `tot herstellingh van de rust en vreede onder de Portugeesch Joodsche Natie'. Onder het bestuur van Mauricius waren er heftige geschillen tussen de regenten (Parnassijns) en de burgerkapitein Is. Carilho, zodat deze, op aanklacht van eerstgenoemden, zelfs uit de kolonie gebannen zou worden.

In 1785 wendde het college der Mahamad en Universele Junta der Portugeesche Natie zich tot gouverneur Wichers, in wie het college veel vertrouwen stelde, het aan de zorgen en het bescheiden oordeel van de gouverneur overlatende te geraken tot verbetering van de instelling en het bestier der natie. Door Wichers werden hiertoe zeven regenten aangesteld. In 1787 kwamen nieuwe reglementen ( Ascamoth ) gereed, welke werden goedgekeurd.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††