suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Javanen
 suriname nu  Javanen 1 (alg)
 suriname nu  Javanen 2 (alg)
 suriname nu  Javanen 3 (alg)
 suriname nu  Javanen 4 (alg)

 suriname nu  Dit Onderzoek
 suriname nu  De pioniers
 suriname nu  Contractarbeid

Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Javanen

 suriname . NU terug
 


IMMIGRATIEPERIODE.

Het duurde bijna 70 dagen voordat de eerste 94 javaanse contractarbeiders in Suriname aankwamen. Op 21 mei 1890 vertrokken ze vanuit Batavia, het huidige Jakarta en via Nederland naar Suriname. En op 9 augustsus 1890 kwam de groep in Suriname aan.

De eerste groep bestond uit 62 mannen en 32 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen en vrouwen was respectievelijk 25,3 en 22,2 jaar en hadden een vijfjarig contract.

Deze eerste groep werd te werk gesteld op de suikerplantage MariŽnburg, eigendom van de Nederlandse Handel Maatschappij.

Tussen 1890 en 1939 kwamen ruim 33.000 javaanse contractarbeiders naar Suriname. Zij moesten op ruim 27 plantages werken. 8000 arbeiders zijn na afloop van hun contract terug gekeerd naar IndonesiŽ. De overige 25.000 zijn al dan niet noodgedwongen in Suriname gebleven. 9 augustus is een dag waarop de Javaanse voorouders worden herdacht voor hun sterke wilskracht om voor het nageslacht een beter bestaan na te laten.

Hun komst werd door het merendeel der Surinaamse planters met vreugde begroet. Er was een nieuwe bron aangeboord voor het aanwerven van de voor de plantages zo noodzakelijke arbeidskrachten. Bovendien zou men door het aantrekken van Javanen minder afhankelijk zijn van de goedgunstigheid van de Britse regering die - wanneer zij dat wenste - de invoer van arbeiders uit Brits-IndiŽ stop kon zetten en dat in 1875 al eens voor een aantal jaren gedaan had.

Aanvankelijk kwam de immigratie van de Javanen wat traag op gang, maar vanaf de eeuwwisseling werd de aanvoer van nieuwe contractanten regelmatiger. Tot 1920 hadden ruim 15000 Javanen de overtocht naar Suriname gemaakt. Daarbij waren 10000 mannen. Het vrouwentekort dat op deze wijze was ontstaan, gaf op de plantages regelmatig aanleiding tot spanningen en conflicten. Een andere oorzaak voor moeilijkheden op de plantages waren de lage lonen die aan de contractanten werden uitbetaald. Voor de planters, die vaak met moeite hun plantages draaiende konden houden, fungeerden in vele gevallen de lonen als sluitpost op de begroting. De contractanten waren daarvan de dupe. Over de lonen van de contractanten, maar ook over hun huisvesting en medische verzorging was regelmatig verschil van inzicht tussen het Surinaamse gouvernement en de Surinaamse plantersvereniging.

Tot 1930 waren vrijwel alle Javanen in Suriname als contractarbeiders op de plantages werkzaam. Door de sluiting van vele plantages, als gevolg van de grote wereldcrisis, veranderde dit beeld zeer snel. De Javanen verlieten de plantages en gingen over tot de verbouw - op kleine schaal - van eigen gewassen op de door het gouvernement uitgegeven grondjes. Die grondjes lagen bijeen op de verschillende zogenaamde gouvernementsvestigings- plaatsen, vaak gevestigd op opgeheven en daarna verkavelde plantages. Hoe snel die kleinlandbouw - in de ontwikkeling waarvan de Javanen een belangrijke rol speelden -zich uitbreidde, blijkt uit de cijfers. Van het in Suriname in gebruik genomen grondareaal was in 1930 18% in handen van kleinlandbouwers. In 1935 was dit al opgelopen tot 52%. Ook na 1930 kwamen er nog emigranten vanuit Java Suriname binnen. Omdat in 1931 de Poenale Sanctie in Suriname werd afgeschaft, konden ze nadien slechts als zgn. vrije immigranten worden ingevoerd. De laatste vrije immigranten kwamen in 1939 in Suriname aan.

Gedurende de gehele immigratieperiode, t.w. 1890 1939, zijn 32956 Javanen naar Suriname geŽmigreerd. Hiervan zijn er gedurende de periode 1897-1938 weer 7684 naar IndonesiŽ gerepatrieerd, d.i. 23,3%. De laatste groep repatrianten, ca. 1000 in getal, is in 1954 per m.s. Langkoeas naar IndonesiŽ teruggekeerd, waarmee het remigratiepercentage steeg tot 26,3%. In 1956 vestigde zich een kleine, hoofdzakelijk uit jongere Javanen bestaande groep in Frans Guyana.

PERIODE TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG.

Door het sluiten van veel plantages in de periode voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog waren heel wat Javanen op drift geraakt. Dit proces versnelde zich toen de oorlog uitbrak. Nog meer plantages sloten hun poorten of krompen hun produktie aanzienlijk in.
Diezelfde oorlogssituatie bracht echter met zich mee dat er vele nieuwe arbeidsplaatsen gecreŽerd werden. Door de snelle stijging van de vraag naar aluminium konden velen - waaronder talloze Javanen - in de bauxietmijnen te werk worden gesteld. Ook de komst naar Suriname van Amerikaanse strijdkrachten, die in korte tijd verscheidene defensiewerken uitgevoerd wilden zien, vergrootte de vraag naar arbeidskrachten aanzienlijk.

Als gevolg van dit alles verlieten vele Javanen in deze periode de districtssamenleving om zich ůf in de bauxietcentra ůf in of rond de stad Paramaribo te vestigen. De trek naar de stad, maar ook naar het ten opzichte van de stad gunstig gelegen Surinamedistrict, waar zich ook de bauxietmijnen bevinden, blijft zich ook in de periode na de Tweede Wereldoorlog duidelijk voortzetten. De motieven voor de trek naar de stad zijn dan echter duidelijk van karakter veranderd. De hogere inkomsten ťn de mogelijkheden op het gebied van onderwijs, medische verzorging en ontspanning die Paramaribo en in wat mindere mate de bauxietcentra te bieden hebben, spelen nu een doorslaggevende rol. Tegenover de nog steeds aanhoudende trek van Javanen van het platteland, staat overigens een kleine tegenstroom van - vooral wat oudere - Javanen die terugkeren naar de dorpen in de districten omdat ze zich daar meer. opgenomen voelen in de vertrouwde Javaanse sfeer.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††